Oddelek za prevajalstvo

Dodatne informacije

Dodatne informacije o univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Prevajalstvo

Dodatne informacije o univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Prevajalstvo

Študentje študijskega programa Medjezikovno posredovanje/Prevajalstvo  pridobijo visoke jezikovne, kulturne in kontrastivne besedilne kompetence v slovenščini, angleščini in še v dodatnem tujem jeziku (izbirajo lahko med nemščino, francoščino ali italijanščino), prejmejo pa tudi osnovno prevajalsko kompetenco. To pomeni, da so po končanem študiju sposobni kompetentno pisno in ustno komunicirati v slovenščini in dveh tujih jezikih ter dobro poznajo tri evropske kulture. Diplomirani strokovnjaki za medjezikovno posredovanje/prevajalstvo  tako lahko delujejo na različnih področjih gospodarstva, predvsem v javnih in državnih službah ter kulturnih ustanovah, ki imajo veliko stikov s tujino in mednarodni krog strank.

Splošne kompetence

 • govorna in pisna komunikacijska spretnost;
 • sposobnost in spretnost za timsko delo;
 • spretnost samostojnega pridobivanja znanj in vedenj;
 • sposobnost za vseživljenjsko učenje v družbi znanja;
 • sposobnost analize, sinteze, predvidevanja rešitev in posledic;
 • sposobnost razvijanja lastnih raziskovalnih pristopov in usmerjenosti v reševanje problemov;
 • sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije;
 • sposobnost reagiranja v konfliktnih situacijah;
 • sposobnost razvijanja kritičnega uma.

Predmetnospecifične kompetence

 • sposobnost delovanja v večjezikovnem in večkulturnem okolju;
 • sposobnost ustreznega odzivanja v socialno, kulturno in etnično različnih okoljih;
 • jezikovne kompetence v dveh tujih jezikih;
 • besedilne kompetence v slovenščini in dveh tujih jezikih;
 • sposobnost razumevanja in analiziranja besedilnih sporazumevalnih procesov v družbi;
 • sposobnost razumevanja zgodovinsko utemeljene kompleksnosti pojma kultura;
 • sposobnost prepoznavanja razlik in podobnosti med tujimi in slovenskim družbenim sistemom ter tujimi in slovenskimi sistemi družbenih vrednot;
 • sposobnost razumevanja soodvisnosti delovanja besedil od civilizacijsko-kulturnega družbenega konteksta;
 • sposobnost prenosa teoretičnih opisov jezika v praktično delo z besedili;
 • sposobnost medjezikovnega in medkulturnega posredovanja iz tujega okolja v slovensko in iz slovenskega v tuje okolje;
 • sposobnost uporabe jezikovnih tehnologij.

Dodatne predmetnospecifične kompetence so navedene pri posameznih predmetih.

Pogoji za vpis na dodiplomski študij medjezikovnega posredovanja/prevajalstva so določeni v skladu s 115. členom Statuta Univerze v Ljubljani. Na dodiplomski študij se lahko vpiše:

a) kdor je uspešno opravil maturo,
b) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Za uspešno vključitev v študij medjezikovnega posredovanja/prevajalstva se priporoča opravljena matura iz obeh tujih jezikov oziroma končan štiriletni srednješolski program, ki je obsegal 420 ur prvega tujega jezika in 280 ur drugega tujega jezika.

Merila ob omejitvi vpisa

Če je zanimanja za vpis več, kot je razpisanih mest, univerzitetni center za vpis razporedi kandidate po naslednjih merilih:

kandidate pod a)

 • splošni uspeh pri maturi: 30 %
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 10 %
 • uspeh pri maturi iz tujega jezika 1: 10 %
 • uspeh pri maturi iz tujega jezika 2: 10 %
 • uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 1: 15 %
 • uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 2: 15 %
 • uspeh v 3. in 4. letniku iz slovenskega jezika: 10 %

kandidate pod b) pa glede na

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu: 30 %
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 20 %
 • uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 1: 20 %
 • uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 2: 20 %
 • uspeh v 3. in 4. letniku iz slovenskega jezika: 10 %

Opomba: tuji jezik 1 je prvi tuji jezik izbrane usmeritve (angleščina), tuji jezik 2 je drugi tuji jezik izbrane usmeritve (nemščina ali francoščina ali italijanščina).

Natančna določila so vsako leto objavljena v Razpisu za vpis, ki ga pripravi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Na prvostopenjskem univerzitetnem študijskem programu Medjezikovno posredovanje/Prevajalstvo se upoštevajo tudi znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom v različnih oblikah formalnega in neformalnega izobraževanja.

Študentje oz. študentke znanja, pridobljena v raznih oblikah formalnega izobraževanja, izkažejo s spričevali in drugimi listinami, iz katerih je razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta, da se znanja in spretnosti lahko ovrednotijo s kreditnimi točkami. Študentu oz. študentki se lahko prizna do 12 KT, ki lahko nadomestijo zunanje izbirne predmete študijskega programa. Na podlagi individualnih vlog študentov oz. študent o priznavanju in vrednotenju tako pridobljenih znanji in spretnosti odloča kolegij predstojnika oz. predstojnice Oddelka za prevajalstvo FF UL.

Pri znanjih, pridobljenih na osnovi izkazanih listin neformalnega izobraževanja oziroma portfolija (projekti, elaborati, izumi, patenti, objave avtorskih del ipd.), se študentu oz. študentki lahko prizna do 12 KT, ki lahko nadomestijo zunanje izbirne predmete študijskega programa. O priznavanju in vrednotenju na podlagi individualnih vlog odloča kolegij predstojnika oz. predstojnice Oddelka za prevajalstvo FF UL.

Študent, ki je objavil članek v znanstveni reviji, ki ji stroka priznava znanstveno relevantnost (gl. priložen seznam), lahko zaprosi za priznanje članka namesto seminarske naloge v okviru »Izbirnega diplomskega seminarja« v 3. letniku (6 KT). O priznavanju in vrednotenju na podlagi individualnih vlog odloča kolegij predstojnika oz. predstojnice Oddelka za prevajalstvo FF UL.

Študentu oz. študentki se tako lahko skupaj prizna 18 KT oz. 10 % študijskega programa.

Študentu oz. študentki prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Medjezikovno posredovanje/Prevajalstvo se na osnovi delovnih izkušenj in strokovnih referenc, ki jih izkazuje s portfolijem, lahko delno ali v celoti prizna študijske obveznosti znotraj vseh delov študijskega programa. Priznavanje študijskih obveznosti je v domeni posameznih nosilcev predmetov. O priznavanju in vrednotenju na podlagi individualnih vlog in pisnih mnenj nosilcev posameznih predmetov odloča kolegij predstojnika oz. predstojnice Oddelka za prevajalstvo FF UL.

Določila o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program, se smiselno upoštevajo tudi pri priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih med študijem, v kolikor je v obliki učnega sporazuma to dogovorjeno vnaprej.

Obrazec za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti je dostopen v študentskem info sistemu VIS.

Za napredovanje v drugi letnik univerzitetnega študijskega programa Prevajalstvo mora študent opraviti študijske obveznosti za 1. letnik v tolikšnem obsegu, da doseže 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom (54 od 60 KT).

Za napredovanje v tretji letnik univerzitetnega študijskega programa Prevajalstvo mora študent opraviti študijske obveznosti za 2. letnik v tolikšnem obsegu, da doseže 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom (54 od 60 KT) 2. letnika, kar skupaj s celotnimi obveznostmi 1. letnika (60 KT) pomeni zbranih 114 KT.

V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu Univerze v Ljubljani) se lahko na podlagi rešene prošnje vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili 85 % obveznosti (torej dosegli 51 ECTS). O tem vpisu odloča Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje, pri čemer lahko oddelek poda posvetovalno mnenje.

Manjkajoče obveznosti morajo biti opravljene do vpisa v naslednji, višji letnik.

Prehajanje med programi je določeno skladno s 181.-189. členom statuta UL.

Prehajanje na študij Medjezikovnega posredovanja na FF UL

a) med univerzami je določeno glede na 189. člen statuta UL:

 • kandidat oz. kandidatka mora za prehod na študij medjezikovnega posredovanja na FF UL izpolnjevati pogoje za vpis v višji letnik po študijskem programu univerze, na katero je vpisan;
 • senat FF UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter letnik, v katerega se sme vpisati, na predlog Oddelka za prevajalstvo.

b) med študijskimi programi UL je mogoč prehod na študij medjezikovnega posredovanja na FF UL le s programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe prve stopnje; prehajanje je določeno glede na 183. člen statuta UL:

 • prehod na študij medjezikovnega posredovanja je mogoč, če se kandidatu pri vpisu v študijski program medjezikovnega posredovanja lahko prizna vsaj polovica obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu;
 • kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik študija medjezikovnega posredovanja;
 • senat FF UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter letnik, v katerega se sme vpisati, na predlog Oddelka za prevajalstvo.

c) med univerzitetnim programom Prevajalski študij FF UL je mogoč prehod na prvostopenjski univerzitetni študijski program Medjezikovno posredovanje na FF UL pod naslednjimi pogoji, ki so v skladu s 183. členom statuta UL:

 • prehod na študij medjezikovnega posredovanja je mogoč, če se kandidatu pri vpisu v študijski program medjezikovnega posredovanja lahko prizna vsaj polovica obveznosti, ki jih je opravil na univerzitetnem programu Prevajalski študij;
 • kandidat oz. kandidatka mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik študija medjezikovnega posredovanja;
 • senat FF UL odloča o izpolnjevanju pogojev za prehod in določi kandidatu za nadaljevanje študija diferencialne izpite in druge obveznosti za vpis ter letnik, v katerega se sme vpisati, na predlog Oddelka za prevajalstvo

Dokončanje študija za generacije študentov, ki so bile vpisane v tretji letnik dodiplomskega študija Medjezikovno posredovanje po študijskem letu 2008/2009. Za dokončanje študija morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji oz. opravljeni naslednji izpiti in obveznosti:

- zbranih 180 KT

Naslednja povezava Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje vam omogoča vpogled v stanje na trgu dela: https://www.ess.gov.si/iskalci...

Leta 1997 je bil Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani prvi oddelek, ki je izobraževal prevajalce na univerzitetni ravni. Od vsega začetka podeljuje naziv »diplomirani prevajalec«. Prvi študentje so diplomirali leta 2002. Druga inštitucija v Sloveniji, ki ravno tako izobražuje prevajalce v Sloveniji, podeljuje naziv »diplomirani prevajalec in tolmač«. To pomeni, da podatki, ki se nanašajo na »diplomirane prevajalce« po letu 2002, veljajo predvsem za naše diplomante. Primerjava števila brezposelnih s prostimi mesti za poklic prevajalca od leta 2000 do 2009, ki nam jih je posredoval Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, kaže, da je na slovenskem trgu dela še vedno precej večje povpraševanje po diplomantih prevajanja do števila brezposelnih prevajalcev.

Diplomirani strokovnjaki za medjezikovno posredovanje/prevajalstvo se lahko zaposlijo v najrazličnejših gospodarskih družbah, v javnih in državnih službah ter kulturnih ustanovah, ki imajo veliko stikov s tujino in mednarodni krog strank. Program pa bo diplomante usposobil tudi za delo v različnih inštitucijah Evropske unije, ki je ob sprejemu Slovenije v EU izkazala velike potrebe ravno po tovrstnih kadrih.

Naziv, ki ga študentje pridobijo: 

diplomirani jezikovni posrednik (UN), diplomirana jezikovna posrednica (UN) 

diplomirani prevajalec (UN), diplomirana prevajalka (UN)

Okrajšano: 

dipl. jezik. posred. (UN)

dipl. prev. (UN)

Sodelavke in sodelavci oddelka