Oddelek za prevajalstvo

Doktorska poletna šola DOTTSS

Doktorska poletna šola

Poletna prevodoslovna šola za doktorske študente in učitelje prevajanja je skupni projekt petih univerz (Univerze v Ljubljani, Univerze v Turkuju (Finska), Univerze v Tampere (Finska), Univerze v Granadi (Španija) in Boğaziçi Univerze (Turčija)). Že od leta 2012 Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete organizira ali sodeluje pri organizaciji poletne šole za doktorske študente prevodoslovja in učitelje na univerzitetnih študijskih programih prevajanja, tolmačenja in prevodoslovja. Prvi dve (Emuni 2012, Stridon 2013) sta bili organizirani v Piranu, tretja je bila v španski Granadi (Ibn Tibbon 2014), četrta v Turkuju na Finskem (Agricola 2015), peta v Piranu (Stridon 2016), šesta v Granadi (Ibn Tibbon 2017), sedma v Tampere na Finskem (DOTTSS 2018) in osma v Ljubljani (Stridon 2019). Od leta 2018 šola nosi ime Doctoral and Teacher-Training Translation Studies Summer School (DOTTSS), tj. Poletna prevodoslovna šola za doktorske študente in učitelje prevajanja. Temu nazivu vsakoletna univerza organizatorka dodaja ime, ki povezuje poletno šolo s tradicijo prevajanja na področju, kjer poteka poletna šola. Šole, ki jih organiziramo v Sloveniji, tako poimenujemo po rojstnem kraju sv. Hieronima, enega najznamenitejših prevajalcev zahodnega sveta, ki je bil rojen v teh krajih.

Cilja in poglavitna poudarka poletne šole za doktorske študente in učitelje prevajanja sta:

a) spodbujanje raziskovanja prevajanja in tolmačenja ter intenzivno izobraževanje sedanjih in bodočih prevodoslovcev o različnih raziskovalnih metodah, ki se uporabljajo v prevodoslovju in tolmačeslovju. Pomoč in spodbuda bo namenjena predvsem udeležencem na začetku svoje raziskovalne poti, in sicer s konkretnimi spodbudami pri individualnih raziskovalnih projektih.

b) nadaljnje izobraževanje učiteljev, ki v različnih visokošolskih okoljih na magistrski stopnji poučujejo prevajanje

Jezik poučevanja je angleščina.

Predmetnik poletne šole je običajno sestavljen iz šestih osnovnih modulov:

a) Pre-misliti teorijo prevajanja (10 kontaktnih ur (KU))

Najsodobnejši pristopi v teoriji prevajanja bodo kritično prediskutirani, poseben poudarek bo dan na sodobno premišljevanje in raziskovanje literarnih in neliterarnih besedil z zgodovinske perspektive. Obravnavane bodo teme, kot so ideologija in cenzura, poudarjena pa bo tudi etična motivacija v prevodoslovnih raziskavah in proaktivna prevodoslovna angažiranost v družbi.

b) Metodološki pristopi v prevodoslovju (10 KU)

Predstavljen bo cel diapazon različnih metodoloških pristopov v prevodoslovju, s poudarkom na raziskavah literarnih in neliterarnih besedil v zgodovinopisni veji prevodoslovja, in sicer v luči zgodovinopisja in socioloških raziskav ali prek uporabe etnografskih in korpusnih pristopov. Predstavljena bosta tudi metode družboslovnega raziskovanja in raziskovanje govornega diskurza.

c) tematska predavanja gostujočega profesorja (8 KU)

niz predavanj gostujočega profesorja bodo spremljale diskusija, v katere bodo povabljeni vsi udeleženci šole.

d) Seminarji za dodatno izobraževanje učitljev (12 KU)

Predstavljen bo izbor različnih tematik, relevantnih za učitelje prevajanja:

  • Izoblikovanje predmetnika in učnega načrta: postopki in dejavniki
  • Prvi korak: določitev učnih ciljev in izidov; kompetence prevajalca
  • Udeleženci: profil učenca in učitelja (predhodno znanje, osebne značilnosti, slog poučevanja in učenja, pričakovanja in motivacija...)
  • Pripomočki, s posebnim poudarkom na informacijskih in komunikacijskih tehnologijah (uporaba IKT-ja pri pouku v razredu, poučevanje in učenje s pomočjo elektronskih medijev, poučevanje rabe orodij za računalniško podprto prevajanje, pre- in post-editiranje itd.). Prediskutirani bodo tudi druge okoliščine, kot so na primer organizacija in razporeditev učencev v razredu, vpeljava strokovnjakov v razred, pouk izven razreda (praksa, simulacija prakse v razredu, programi izmenjave...)
  • Razredna dinamika: dejavnosti v večjih in manjših skupinah
  • Vrednotenje: izoblikovanje kriterijev in implementacija

e) Individualne konzultacije (13 KU)

Doktorski študetni in raziskovalci začetniki lahko prediskutirajo svoje raziskovalne naloge z vsemi učitelji na šoli, vključno z gostujočim profesorjem.

f) Konferenca za doktorske študente in raziskovalce začetnike (10 KU)

a) pregled vseh del, ki so navedena na seznamu študijske literature

b) aktivna udeležba v diskusiji
c) priprava predstavitve na konferenci
d) oddaja znanstvenega članka najkasneje dva meseca po zaključku poletne šole. Članek bo recenziran in objavljen v pisni in elektronski obliki.

Vrednotenje
Študent se ovrednoti na temelju predstavitve na konferenci in oddanega članka najkasneje dva meseca po zaključku poletne šole.

Potrdilo
Ko opravijo vse obveznosti, vsi udeleženci prejmejo potrdilo o opravljenih obveznostih na Stridon poletni šoli, ki so ovrednotene z 10 ECTS točkami. Študentje lahko poletno šolo uveljavljajo kot zunanji izbirni predmet.

Obvezno čtivo je objavljeno na e-učilnici. Dostop bo omogočen izbranim kandidatom.

Sodelavke in sodelavci oddelka