Oddelek za prevajalstvo

Doktorska poletna šola DOTTSS

Doktorska poletna šola

Poletna prevodoslovna šola za doktorske študente in učitelje prevajanja je skupni projekt petih univerz (Univerze v Ljubljani, Univerze v Turkuju (Finska), Univerze v Tampere (Finska), Univerze v Granadi (Španija) in Boğaziçi Univerze (Turčija)). Že od leta 2012 Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete organizira ali sodeluje pri organizaciji poletne šole za doktorske študente prevodoslovja in učitelje na univerzitetnih študijskih programih prevajanja, tolmačenja in prevodoslovja. Prvi dve (Emuni 2012, Stridon 2013) sta bili organizirani v Piranu, tretja je bila v španski Granadi (Ibn Tibbon 2014), četrta v Turkuju na Finskem (Agricola 2015), peta v Piranu (Stridon 2016), šesta v Granadi (Ibn Tibbon 2017), sedma v Tampere na Finskem (DOTTSS 2018) in osma v Ljubljani (Stridon 2019). Od leta 2018 šola nosi ime Doctoral and Teacher-Training Translation Studies Summer School (DOTTSS), tj. Poletna prevodoslovna šola za doktorske študente in učitelje prevajanja. Temu nazivu vsakoletna univerza organizatorka dodaja ime, ki povezuje poletno šolo s tradicijo prevajanja na področju, kjer poteka poletna šola. Šole, ki jih organiziramo v Sloveniji, tako poimenujemo po rojstnem kraju sv. Hieronima, enega najznamenitejših prevajalcev zahodnega sveta, ki je bil rojen v teh krajih.

Lawrence Venuti je profesor angleške književnosti na Temple University (ZDA) in eden najvplivnejših sodobnih teoretikov prevajanja. Raziskovalno se ukvarja s teorijo in zgodovino prevajanja, adaptacijsko vedo in literarnim prevajanjem; proučuje pa tudi sodobno literature in pesniške tradicije v angleščini in drugih jezikih. Venuti je tudi prevajalec, ki je za svoje prevodi iz italijanščine, francoščine in katalonščine prejel številne nagrade. Je tudi član uredniških in mednarodnih odborov znanstvenih revij, kot so Target: International Journal of Translation Studies, The Translator: Studies in Intercultural Communication in Translation Studies. Leta 1999 je bil Fulbrightov štipendist na Universitat de Vic (Španija), bil pa je tudi gostujoči professor na Barnard College, Johannes Guttenberg Universität-Mainz, Princeton University, Queen’s University (Belfast) in Università degli Studi di Trento.

Cilja in poglavitna poudarka poletne šole za doktorske študente in učitelje prevajanja sta:

a) spodbujanje raziskovanja prevajanja in tolmačenja ter intenzivno izobraževanje sedanjih in bodočih prevodoslovcev o različnih raziskovalnih metodah, ki se uporabljajo v prevodoslovju in tolmačeslovju. Pomoč in spodbuda bo namenjena predvsem udeležencem na začetku svoje raziskovalne poti, in sicer s konkretnimi spodbudami pri individualnih raziskovalnih projektih.

b) nadaljnje izobraževanje učiteljev, ki v različnih visokošolskih okoljih na magistrski stopnji poučujejo prevajanje

Jezik poučevanja je angleščina.

Predmetnik poletne šole je običajno sestavljen iz šestih osnovnih modulov:

a) Pre-misliti teorijo prevajanja (10 kontaktnih ur (KU))

Najsodobnejši pristopi v teoriji prevajanja bodo kritično prediskutirani, poseben poudarek bo dan na sodobno premišljevanje in raziskovanje literarnih in neliterarnih besedil z zgodovinske perspektive. Obravnavane bodo teme, kot so ideologija in cenzura, poudarjena pa bo tudi etična motivacija v prevodoslovnih raziskavah in proaktivna prevodoslovna angažiranost v družbi.

b) Metodološki pristopi v prevodoslovju (10 KU)

Predstavljen bo cel diapazon različnih metodoloških pristopov v prevodoslovju, s poudarkom na raziskavah literarnih in neliterarnih besedil v zgodovinopisni veji prevodoslovja, in sicer v luči zgodovinopisja in socioloških raziskav ali prek uporabe etnografskih in korpusnih pristopov. Predstavljena bosta tudi metode družboslovnega raziskovanja in raziskovanje govornega diskurza.

c) tematska predavanja gostujočega profesorja (8 KU)

niz predavanj gostujočega profesorja bodo spremljale diskusija, v katere bodo povabljeni vsi udeleženci šole.

d) Seminarji za dodatno izobraževanje učitljev (12 KU)

Predstavljen bo izbor različnih tematik, relevantnih za učitelje prevajanja:

 • Izoblikovanje predmetnika in učnega načrta: postopki in dejavniki
 • Prvi korak: določitev učnih ciljev in izidov; kompetence prevajalca
 • Udeleženci: profil učenca in učitelja (predhodno znanje, osebne značilnosti, slog poučevanja in učenja, pričakovanja in motivacija...)
 • Pripomočki, s posebnim poudarkom na informacijskih in komunikacijskih tehnologijah (uporaba IKT-ja pri pouku v razredu, poučevanje in učenje s pomočjo elektronskih medijev, poučevanje rabe orodij za računalniško podprto prevajanje, pre- in post-editiranje itd.). Prediskutirani bodo tudi druge okoliščine, kot so na primer organizacija in razporeditev učencev v razredu, vpeljava strokovnjakov v razred, pouk izven razreda (praksa, simulacija prakse v razredu, programi izmenjave...)
 • Razredna dinamika: dejavnosti v večjih in manjših skupinah
 • Vrednotenje: izoblikovanje kriterijev in implementacija

e) Individualne konzultacije (13 KU)

Doktorski študetni in raziskovalci začetniki lahko prediskutirajo svoje raziskovalne naloge z vsemi učitelji na šoli, vključno z gostujočim profesorjem.

f) Konferenca za doktorske študente in raziskovalce začetnike (10 KU)

Čas: 17. junija 2019 – 28. junija 2019

Šola obsega 10 delovnih dni in približno 63 kontaktnih ur (1 KU = 45 minut).

Kraj izvajanja: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija

a) pregled vseh del, ki so navedena na seznamu študijske literature

b) aktivna udeležba v diskusiji
c) priprava predstavitve na konferenci
d) oddaja znanstvenega članka najkasneje dva meseca po zaključku poletne šole. Članek bo recenziran in objavljen v pisni in elektronski obliki.

Vrednotenje
Študent se ovrednoti na temelju predstavitve na konferenci in oddanega članka najkasneje dva meseca po zaključku poletne šole.

Potrdilo
Ko opravijo vse obveznosti, vsi udeleženci prejmejo potrdilo o opravljenih obveznostih na Stridon poletni šoli, ki so ovrednotene z 10 ECTS točkami. Študentje lahko poletno šolo uveljavljajo kot zunanji izbirni predmet.

Članice usmerjevalnega odbora:

Dr. Nike K. Pokorn, Univerza v Ljubljani, Slovenija (predsednica)
Dr. Dorothy Kelly, Univerza v Granadi, Španija
Dr. Kaisa Koskinen, Univerza v Tampere, Finska
Dr. Outi Paloposki, Univerza v Turkuju, Finska
Dr. Sehnaz Tahir-Gürçağlar, Univerza Boğaziçi, Turčija

Direktorica šole je članica usmerjevalnega odbora, ki organizira poletno šolo v posameznem letu.

Člani lokalnega organizacijskega odbora

red. prof. dr. Nike K. Pokorn (direktorica šole leta 2019)
doc. dr. Tamara Mikolič Južnič

Obvezno čtivo je objavljeno na e-učilnici. Dostop bo omogočen izbranim kandidatom.

Študentje, ki se želijo prijaviti na poletno šolo, naj:
- pošljejo motivacijsko pismo ali/in okvirni opis svojega raziskovalnega projekta ali naloge (največ 2 strani v angleščini)
- pošljejo življenjepis, v katerem naj poudarijo izkušnje in/ali izobrazbo na področju prevajanja in prevodoslovja (največ 2 strani v angleščini)
- izpolnijo prijavni formular in pošljejo vse na naslov stridon.info@ff.uni-lj.si

Stroški in štipendije 2019

Celotni stroški udeležbe znašajo 750 € in pokrivajo naslednje postavke:

a) stroške vpisnine (200 €)
b) šolnino (550 €)
c) dostop do študijskega gradiva
d) uporaba prostorov in opreme Filozofske fakultete UL.

Kotizacija ne pokriva stroškov nastanitve in potnih stroškov. Prvega dela kotizacije (200 €) se v primeru neudeležbe ali odpovedi udeležbe ne vrača.

Organizatorji bodo podelili omejeno število delnih štipendij tistim udeležencem, ki bodo predstavili odlične raziskovalne teme v skladu z usmeritvijo šole in izkazali potrebo po finančni podpori. Študente in študentke, ki bi želeli zaprositi za štipendijo, prosimo, da prošnjo za štipendijo priložijo k svoji prijavi.

Sponzorji šole leta 2019 so:

 • Zlati:

 • Srebrni:ŠTUDENTI 2012

 • Claudia Tuncel, Boğaziçi University
 • Fazilet Akdoğan Özdemir, Boğaziçi University
 • María Porciel Crosa, University Jaume I
 • Melita Koletnik Korošec, Univerza v Ljubljani
 • Minna Kumpulainen, University of Eastern Finland 
 • Tamara Mikolič Južnič, Univerza v Ljubljani
 • Saara Leppännen, University of Eastern Finland 
 • Tanja Žigon, Univerza v Ljubljani
 • Tatiana Bogrdanova, Kalmyk State University
 • Urban Šrimpf, Univerza v Ljubljani
 • Vinko Zgaga, Univerza v Zagrebu
 • Nataša Hirci, Univerza v Ljubljani
 • Nina Grahek Križnar, Univerza v Ljubljani
 • Urša Vogrinc, Univerza v Ljubljani

ŠTUDENTI 2013

 • Sevda Ayuçtarhan, Boğaziçi University
 • Muazzez Uslu, Boğaziçi University
 • Elena Alcalde Peñalver (SPA)
 • Luzia Gansinger, Karl Franzens Universität Graz
 • Hayley Kate King (AUS)
 • Minna Mikaela Hjort (FIN)
 • Niina Syrjänen (FIN)
 • Aleksandra Milčić Radovanović, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • Ligita Judickaite Pasvenskiene, Vytautas Magnus University 
 • Borislava Eraković, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • Mirna Radin Sabadoš, Filozofski fakultet u Novom Sadu
 • Tamara Valčić Bulić, Filozofski fakultet u Novom Sadu 
 • Sandra Josipović (SRB)
 • Robert Grošelj, Univerza v Ljubljani
 • Martin Grad, Univerza v Ljubljani
 • Damjan Popič, Univerza v Ljubljani
 • Dubravka Celinšek, Univerza v Ljubljani
 • Tamara Mikolič Južnič, Univerza v Ljubljani

ŠTUDENTI 2014

 • Alaz Pesen, Boğaziçi University
 • Ceyda Elgul, Boğaziçi University
 • Chirine Chamsine, University of Quebec At Montréal
 • Igor Tyss, Constantine the Philosopher University in Nitra
 • Jose Antonio Amigo Extremera, University of Las Palmas de Gran Canaria
 • Katja Dobrić, University of Rijeka
 • Katja Vuokko, University of Turku
 • Kristina Solum, University of Oslo
 • Laura Nurimen, University of Turku
 • MArcella Oyenc, University of Turku Boğaziçi University
 • Maria Del MAr HAro Soler, University of Granada
 • Maria Isabel Bolivar Perez, University of Granada
 • MArta Crickmar, University of Gdansk
 • Martin Grad, University of Ljubljana
 • Peter Karavlah, University of Zadar
 • Rikka Iso-Ahola, University of Eastern Finland
 • Sakolkarn Insai, Dhurakij Pundit University
 • Silvia KAdiu, University College London
 • Telma Franco, University of São Paulo
 • Sara Horcas Rufian, University of Granada

ŠTUDENTI 2015

 • Elin Svahn, Stockholm University
 • Ida Hove Solberg, University of Oslo
 • Iris Fernández Muñiz, University of Oslo
 • Juho Suokas, University of Eastern Finland
 • Kerem Demirtaş, Lecturer, Ege University
 • Laura Ivaska, University of Turku
 • Malin Podlevskikh Carlström, Gothenburg University
 • Mariana Cristine Hilgert, Universidade Federal de Santa Catarina, Brazil
 • Mary Nurminen, University of Tampere
 • Mehrnoosh Fakharzadeh, Sheikhbahaee University, Iran
 • Meinianneli Demasi, University of Leicester
 • Sari Hokkanen, University of Tampere
 • Urban Šrimpf, University of Ljubljana

ŠTUDENTI 2016

 • Olga Arsić, University of Belgrade
 • Charlotte Bollaert, Ghent University
 • Deniz Ipek Cekderi, Boğaziçi University
 • Jaka Čibej, University of Ljubljana
 • Deborah Dawkin, UCL & British Library
 • Sonia González Cruz, Universitat Pompeu Fabra
 • Sonja Kitanovska-Kimovska, Ss Cyril and Methodius University, Skopje
 • Urša Klinc, University of Ljubljana
 • Safiye Merve Akbaş Korkmaz, Boğaziçi University
 • Karen Meyers, University of Swaziland and University of Johannesburg
 • Aleksander Rath, University of Ljubljana
 • Brett Rosenberg, Wake Forest University, USA
 • Delfina Sessa, University of Turku
 • Josefína Zubáková, Palacký University Olomouc, Czech Republic

ŠTUDENTI 2017

 • Marijana Aleksić, University of Belgrade, Serbia
 • Ehsan Alipour, Allameh Tabataba’i University, Iran
 • Olivia Ávila Ruiz, University of Granada, Spain
 • Seyhan Bozkurt, Boğaziçi University, Turkey
 • Bojana Budimir, University of Belgrade, Serbia
 • Buket Dabancali Fakioğlu, Boğaziçi University, Turkey
 • Rajkumar Eligedi, Prince Sattam bin Abdulaziz University, Saudi Arabia
 • Maheshwar Ghankot, Indira Gandhi National Open University, India
 • Marta Filipa, Gomes Marques Fidalgo, Universidade Nova de Lisboa, Portugal
 • Sara Horcas, University of Granada, Spain
 • Corinna, Jerkin, University of Zagreb, Croatia
 • Euna Kim, Pusan National University, South Korea
 • Mohammed Lafi, University of Mainz, Germany
 • Andrej Pleterski, University of Ljubljana, Slovenia
 • Priyanka Rachabattuni, University of Hyderabad, India
 • Elena Ruiz Cortés, University of Granada, Spain
 • Naan Shin, Pusan National University, South Korea
 • Ze Zawng, Handong Global University, Pohang – South Korea

ŠTUDENTI 2018

 • Aicha Anne, University of Granada
 • Alejandro Bolaños García-Escribano, University College London
 • Alev Tison, Dokuz Eylul University
 • Andrei Nosov, University of Tampere
 • Annamari Korhonen, University of Tampere
 • Antarleena Basu, University of Hyderabad, India
 • Anu Heino, University of Tampere
 • Cemre Çelik, Turkey
 • Erja Vottonen, University of Eastern Finland
 • Isis Herrero López, Independent scholar
 • Maheshwar Ghankot, ISRO
 • Miia Santalahti, University of Tampere
 • Tania Hernandez-Hernandez, El Colegio de México

PRETEKLE POLETNE ŠOLE

 • Emuni 2012

Gostujoča profesorica:
dr. Michaela Wolf

 • Stridon 2013

Gostujoči profesor:

 dr. Douglas Robinson

 • Ibn Tibbon 2014 

Gostujoči profesor: 

 dr. Anthony Pym

 • EMUNI Agricola 2015

Gostujoča profesorja:

dr. Andrew Chesterman
dr. Yves Gambier

 • Stridon 2016

Gostujoči profesor:
dr. Brian James Baer
 

 • Ibn Tibbon 2017

Gostujoča profesorica:
dr. Mona Baker
 

 • Tampere 2018

Gostujoči profesor:
dr. Roberto A. Valdeón
 

 • Stridon 2019

Gostujoči profesor:
dr. Lawrence Venuti

Fotografije 2012

Fotografije 2013

Fotografije 2016

Sodelavke in sodelavci oddelka