Oddelek za prevajalstvo

Pogoji za dokočanje študija

Pogoji za dokočanje študija

Študij lahko zaključi, kdor je opravil vse obveznosti po predmetniku, vključno z obvezno mobilnostjo, magistrskim delom in njegovim zagovorom, v skupnem obsegu 120 KT.

Magistrsko delo

Magistrsko delo na skupnem interdisciplinarnem magistrskem študijskem programu Digitalno jezikoslovje predstavlja zaključni sklop študijskih obveznosti in je po predmetniku ovrednoteno z 20 kreditnimi točkami. Programski svet vsako leto oblikuje seznam predlaganih tem ali tematskih področij magistrskih del za naslednje študijsko leto. Teme so javno objavljene na spletni strani programa. Študente spodbujamo, da tudi sami predlagajo teme, ki jih želijo obravnavati v magistrskem delu; predlagano temo ob soglasju mentorja potrdi programski svet. 

Mentorji pri magistrskih delih so visokošolski učitelji, ki poučujejo na študijskem programu Digitalno jezikoslovje. Za študente, ki so vpisani v študijski program na Univerzi v Ljubljani in jim ta predstavlja domačo univerzo, mora biti tudi mentor z Univerze v Ljubljani in ne s partnerske univerze. Visokošolski učitelji s partnerskih univerz (Masarykova univerza, Univerza v Zagrebu) so lahko somentorji pri magistrskih delih. Mentor je lahko tudi učitelj, pri katerem študent ni obiskoval nobenega predmeta. Mentorji so lahko izjemoma tudi drugi visokošolski učitelji sodelujočih treh fakultet (FF, FDV, FRI), če se z mentorstvom strinjajo in če predlagano temo potrdi programski svet. Kandidat si izbere le mentorja in se ne dogovarja o somentorstvu, mentor pa lahko glede na predlagano temo kandidata določi somentorja.

Postopek prijave teme magistrskega dela

1. Za prijavo teme magistrskega dela mora biti študent vpisan v 2. letnik študijskega programa.
2. Študent izbere temo magistrskega dela v dogovoru z izbranim mentorjem, in sicer praviloma do 31. januarja tekočega študijskega leta. Študent v sodelovanju z  mentorjem pripravi dispozicijo dela (glej prilogo 1). Ko mentor (in morebitni somentor) dispozicijo potrdi/ta, jo študent odda v tajništvu Oddelka za prevajalstvo, in sicer do 28. februarja tekočega študijskega leta, skupaj s predpisanim obrazcem za prijavo teme magistrskega dela (obrazec št. 1). Če pri magistrskem delu sodeluje somentor, morata predpisani obrazec podpisati oba, mentor in somentor.
3. Tema je potrjena, ko jo potrdi programski svet. Ta se v ta namen sestane najkasneje do 15. marca tekočega študijskega leta in študenta, mentorja in morebitnega somentorja obvesti o potrditvi teme. Programski svet ob potrditvi teme določi tudi komisijo za zagovor magistrskega dela. Obrazec št. 1. in potrjeno dispozicijo hrani tajništvo Oddelka.
4. Potrjena tema je veljavna dve leti od datuma potrditve. Po tem datumu mora študent temo ponovno prijaviti.

V dispoziciji teme magistrskega dela študent opredeli:

a. relevantnost, cilje in pomen zaključnega dela s kratkim pregledom literature (200-400 besed), 
b. raziskovalna vprašanja in/ali hipoteze (50-150 besed),
c. predviden načrt raziskave in uporabljene metodologije (50-150 besed),
č. predvideno struktura zaključnega dela v obliki kazala (50-150 besed) ter
d. izhodiščno literaturo in temeljne vire (vsaj 15 enot).
Obseg magistrskega dela je odvisen od teme in metodologije, načeloma pa naj bi delo brez seznama referenc in prilog obsegalo 15.000 – 20.000 besed. 

Magistrsko delo na programu Digitalno jezikoslovje je lahko napisano v slovenskem ali angleškem jeziku. Če je delo pisano v slovenskem jeziku, mora imeti daljši povzetek v angleškem jeziku (1500 do 2500 besed), in obratno – pri delih v angleškem jeziku je obvezen daljši povzetek v slovenskem jeziku. 

Med izdelavo magistrskega dela študent o napredku redno poroča mentorju in morebitnemu somentorju, o pogostosti poročil in konzultacij se študent dogovarja z mentorjem in morebitnim somentorjem. 

Kandidat predloži magistrsko delo v pregled mentorju in morebitnemu somentorju. Študenti, ki želijo študij zaključiti v tekočem študijskem letu, morajo magistrsko delo oddati v pregled najkasneje do 30. junija. Ko mentor in morebitni somentor ocenita, da je magistrsko delo primerno za zagovor, podpiše/ta obrazec, ki je naveden v Magistrskem pravilniku FF (obrazec št. 2). Študent potem magistrsko delo odda v tajništvu Oddelka za prevajalstvo skupaj s prijavo magistrskega dela, dispozicijo in podpisano izjavo mentorja o vsebinski primernosti (tj. skupaj z obrazcem 1 in 2), magistrsko delo v elektronski obliki naloži v VIS in odda en izvod dela v trdi vezavi (knjižnični izvod). Ob oddaji magistrskega dela študent v tajništvu oddelka izpolni obrazec za prijavo zagovora magistrskega dela (obrazec št. 3 v Magistrskem pravilniku FF). Datum in kraj zagovora magistrskega dela določi mentor v soglasju s komisijo in tajništvom Oddelka za prevajalstvo, ki vodi administrativne postopke.

Glede ostalih podrobnosti pri oblikovanju magistrskega dela naj se študenti ravnajo po Pravilniku FF: https://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/documents/Pravilnik-o-zakljucku-studija-na-studijskih-programih-druge-stopnje_22.4.2020.pdf 

Teme za magistrsko delo

Aktualne teme lahko najdete na tej povezavi. 

Tehnična navodila

Pri navajanju virov in literature se uporablja slog Chicago Manual of Style. Pri oblikovanju magistrske naloge študentom priporočamo, da uporabljajo orodja za samodejno ustvarjanje bibliografije, npr. vgrajeni bibliografski sistem v Microsoftovem WorduEndNoteMendeleyZoteroBibLaTeX, BibTex ipd.

Navodila za navajanje virov v PDF obliki

Dispozicija

Vzorec dispozicije

Pravilniki in obrazci

Pravilnik o magistrskem delu in zaključku študija na programih 2. stopnje