Angleščina za prevajalce I

Angleščina za prevajalce I

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:75

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Grad Martin Anton, doc. dr. Hirci Nataša, lekt. dr. Vogrinc Javoršek Urška, prof. dr. Pisanski Peterlin Agnes

Vsebina

Predmet se deli na tri podpredmete:
a) Angleška slovnica 1
b) Angleška fonetika za prevajalce in tolmace
c) Angleški jezik in prevajanje 1

Angleška slovnica 1:
Študentje se seznanijo s pravili slovnicne konstrukcije in odnosi med sestavnimi deli povedi. Predmet se osredotoca na tri ravni opisa: strukturo besedne zveze, strukturo stavka in strukturo povedi. Poudarek je na prepoznavanju pomena slovnicne strukture pri prevajanju. Študentje se seznanijo tudi z osnovnimi koncepti, ki se navezujejo na angleški glagol in glagolsko besedno zvezo.

Angleška fonetika za prevajalce in tolmace:
Študentje se seznanijo z osnovami angleške fonetike in fonologije, s standardno izgovarjavo angleškega jezika (NRP), z angleškim vokalizmom in konzonantizmom, z besednim naglasom in s prozodicnimi znacilnostmi angleškega jezika.

Angleški jezik in prevajanje 1:
Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini. Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja. Slušno razumevanje: delo z daljšimi tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specificnega besedišca, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd. ter vzporejanju angleških struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami.
Vkljuceno bo tudi spoznavanje tehnik in strategij za cim boljše razumevanje izhodišcnih besedil v anglešcini in slovenšcini, ter ponovno pisanje izhodišcnih besedil razlicnih vrst v ciljnem jeziku in prevajanje.