Angleščina za prevajalce V

Angleščina za prevajalce V

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Grad Martin Anton, doc. dr. Orel Kos Silvana

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Angleško-slovenska kontrastivna slovnica 1
b) Strokovna anglešcina za prevajalce

Angleško-slovenska kontrastivna slovnica 1:
Študentje nadgradijo znanja, usvojena v prvih dveh letnikih, s kontrastivno slovnico angleškega in slovenskega jezika. Seznanijo se z metodami kontrastivne slovnice, ki so še zlasti uporabne za prevajalce. Izbrana poglavja angleško-slovenske kontrastivne analize: samostalniškost anglešcine, aspektualnost, indirektni diskurz, trpni, živi in neživi osebek, neosebne glagolske oblike, prevajalske strategije pri prevajanju osebnih imen glede na tip diskurza. Obravnavane kontrastivne teme so glede na pogostnost pojavljanja in specificne znacilnosti aplicirane na razlicne tipe diskurza.
Strokovna anglešcina za prevajalce:
Obravnavanje razlicnih tem, kjer študenti vecajo besedni zaklad s teh podrocij, hkrati pa se ucijo idiomaticnega izražanja v angleškem jeziku. Pri ustnem izražanju se študenti podrobneje seznanijo z obliko individualnih predstavitev kot tudi organizirano diskusijo v razredu. Pri pisnem izražanju študenti s pomocjo sinteze znanj pridobljenih v prvih dveh letnikih nadgrajujejo poznavanje procesa pisanja.