Angleška historična slovnica

Angleška historična slovnica

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kavalir Monika

Vsebina

Zgodovina angleškega glasoslovja, oblikoslovja in skladnje. Fonemski sistem stare angleščine in njegova poenostavitev v srednji angleščini. Veliki premik samoglasnikov in druge glasovne spremembe v srednjeangleški in modernoangleški dobi. Samostalniška paradigma: izvor in razvoj množinskih oblik in sklonov pri samostalnikih in zaimkih, pridevnikih in členih. Glavni in vrstilni števniki. Glagolska zveza: izvor in razvoj osebnih in neosebnih glagolskih obliki; nepravilni, modalni in pomožni glagoli. Nastanek in razvoj glagolskih časov, naklonov in načinov.