Angleško historično jezikoslovje

Angleško historično jezikoslovje

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kavalir Monika

Vsebina

Pregled najpogostejših jezikovnih sprememb v zgodovini angleščine. Pregled osnovnih značilnosti stare, srednje in zgodnjemoderne angleščine. Analiza staroangleških, srednjeangleških in zgodnjemodernoangleških besedil s stališča glasoslovja, oblikoslovja in skladnje.