Didaktika književnosti 1

Didaktika književnosti 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Žbogar Alenka

• Opredelitev didaktike književnosti.
• Sestavine učiteljeve usposobljenosti za poučevanje književnosti.
• Pomen književnega pouka v sodobnosti za razvoj posameznikove osebnostne in družbene integritete.
• Didaktična struktura pouka književnosti; cilji, metode, načela za izbiro in razporeditev vsebin; književnovzgojni cilji na posameznih stopnjah in vrstah šol.
• Metode obravnave leposlovja pri pouku: metoda šolske interpretacije in metoda problemsko-ustvarjalnega pouka idr.
• Učiteljeva priprava na pouk književnosti.

• KRAKAR VOGEL, Boža (2004). Poglavja iz didaktike književnosti. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID - 127605760
• KRAKAR VOGEL, Boža, BLAŽIĆ, Milena Mileva (2013). Sistemska didaktika književnosti v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoški inštitut. COBISS.SI-ID – 266484736
• ŽBOGAR, Alenka (2013): Iz didaktike slovenščine. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. COBISS.SI-ID - 266665728
• ŽBOGAR, Alenka. Kratka proza v literarni vedi in šolski praksi. Ljubljana: ZRSŠŠ, 2007. COBISS.SI-ID - 229661440
• ŽBOGAR, Alenka (2014). Temeljna didaktična načela gimnazijskega pouka književnosti. Pedagoška obzorja 29-3/4. 18-29. COBISS.SI-ID - 1142020
• ŽBOGAR, Alenka (ur.) (2015). Tematska številka JiS-a ob 65. jubileju in 40-letnici delovanja B. Krakar Vogel. Jezik in slovstvo 60-3/4. COBISS.SI-ID 746756
• ŽBOGAR, Alenka (2014). Literarno branje in mladostniki. V: ŽBOGAR, Alenka (ur.). Recepcija slovenske književnosti, (Obdobja 33). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 551-557. COBISS.SI-ID 276084736
• ŽBOGAR, Alenka (2011). Medpredmetno povezovanje pri pouku književnosti. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja 30). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 571-576. COBISS.SI-ID 258646784
• ŽBOGAR, Alenka (2007). Za dejaven pouk književnosti. Jezik in slovstvo 52/1. 55-66. COBISS.SI-ID 746756
• ŽBOGAR, Alenka (2006). Problemsko-ustvarjalni pouk kratke proze. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Slovenska kratka pripovedna proza (Obdobja 23). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 645-653. COBISS.SI-ID 229730560