Didaktika zgodovine I

Didaktika zgodovine I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 45

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Trškan Danijela

Vsebina

Uvod v didaktiko zgodovine
- Študijski program in obveznosti študentov.
- Vidiki in naloge pouka zgodovine.

Zasnova učne priprave
- Didaktično-metodična zasnova učne priprave.
- Vrste in oblikovanje učnih ciljev (Bloomova taksonomija).
- Didaktična redukcija vsebine.
- Učne oblike.
- Motivacijske tehnike.
- Učne metode (metoda razlage, metoda razgovora, metoda slikovne demonstracije, metoda besedne demonstracije, metoda zvočne demonstracije in demonstracije predmetov, metoda izkustvenega učenja, metoda dela s slikovnimi viri, metoda dela s pisnimi viri, metoda dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, metoda dela s predmeti, metoda dela z ustnimi viri).
- Izdelovanje in uporaba tabelske slike oz. zapisa učne snovi (metoda grafičnih izdelkov).
- Vrsta, izbor in uporaba učil in učnih pripomočkov.
- Letno in dnevno načrtovanje pouka zgodovine.
- Priprava in analiza učnih priprav.

Hospitacije
- Elementi opazovanja, spremljanja in vrednotenja.
- Pisanje zapisnikov.

V letnem semestru so skupinske hospitacije, ki potekajo na ljubljanskih osnovnih in srednjih šolah.