Didaktika zgodovine I

Didaktika zgodovine I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Trškan Danijela

Vsebina

1. Uvod v didaktiko zgodovine
• Študijski program in obveznosti študentov.
• Vidiki in naloge pouka zgodovine.
2. Zasnova učne priprave
• Didaktično - metodična zasnova učne priprave.
• Vrste in oblikovanje učnih ciljev (Bloomova taksonomija).
• Didaktična redukcija vsebine.
• Učne oblike.
• Motivacijske tehnike.
• Učne metode (metoda razlage, metoda razgovora, metoda slikovne demonstracije, metoda besedne demonstracije, metoda zvočne demonstracije in demonstracije predmetov, metoda izkustvenega učenja, metoda dela s slikovnimi viri, metoda dela s pisnimi viri, metoda dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, metoda dela s predmeti, metoda dela z ustnimi viri).
• Izdelovanje in uporaba tabelske slike oz. zapisa učne snovi (metoda grafičnih izdelkov).
• Vrsta, izbor in uporaba učil in učnih pripomočkov.
• Letno in dnevno načrtovanje pouka zgodovine.
• Priprava in analiza učnih priprav.
3. Hospitacije
• Elementi opazovanja, spremljanja in vrednotenja.
• Pisanje zapisnikov.

V letnem semestru so skupinske hospitacije, ki potekajo na ljubljanskih osnovnih in srednjih šolah.