Fizična geografija II

Fizična geografija II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 75

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Trobec Tajan, izr. prof. dr. Repe Blaž

• Zemlja – vodni planet. Hidrogeografske značilnosti tekočih voda, jezer, močvirij in ledenih površin.
• Značilnosti porečja in rečni režimi.
• Oblike in razširjenost podzemnih voda.
• Fizičnogeografske poteze svetovnega morja in lastnosti morske vode. Gibanje morja. Morje – življenjski prostor.
• Hidrogeografske značilnosti Slovenije.
• Pojem prsti. Osnovne sestavine prsti. Pedogenetski dejavniki. Pedogenetski procesi.
• Profil prsti in njegova morfologija.
• Razprostranjenost in značilnosti prsti na Zemlji.
• Pedogeografske značilnosti Slovenije.
• Terensko opazovanje in prepoznavanje prsti.
• Osnovno delo v fizičnogeografskem laboratoriju.
• Biogeografija v geografiji. Organizmi (rastlinski in živalski) v njihovem življenjskem okolju ter prilagoditve na abiotske in biotske okoljske dejavnike.
• Človek in biosfera. Biogeografske značilnosti Slovenije. Gozdne združbe.
• Terensko opazovanje in prepoznavanje najpogostejših rastlinskih vrst in gozdnih združb.

• Lovrenčak, F., 1994. Pedogeografija. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 187 str. COBISS.SI-ID – 43525888
• Lovrenčak, F., 2003. Osnove biogeografije. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 410 str. COBISS.SI-ID – 124743680
• Repe, B., 2022. Terensko proučevanje prsti. Znanstvena založba FF UL. COBISS.SI-ID – 99503619
• Repe, B., 2010. Prepoznavanje osnovnih prsti slovenske klasifikacije. Dela, 34, str. 143–166. COBISS.SI-ID – 45277282
• Repe, B., 2007. Naravna vegetacija Slovenije. Geografija v šoli, 16, 3, str. 21–28. COBISS.SI-ID – 35756386
• Mednarodni klasifikacijski sistem za poimenovanje tal 2014 : mednarodni klasifikacijski sistem za poimenovanje tal in izdelavo legend na zemljevidih tal : posodobitev 2015. 1. izd. ed. [online] Ljubljana; Rim: Znanstvena založba Filozofske fakultete; = University Press, Faculty of arts; Food and Agriculture Organization of the United Nations; = Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/view/121/229/3564
• Geografski obzornik, št. 62, 2–3, 2015. http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_2015_23.pdf
• Narava Slovenije. 2004. Ljubljana, Mladinska knjiga, 231 str. COBISS.SI-ID – 214071552
• Ogrin, D., Plut, D., 2009/2012. Aplikativna fizična geografija Slovenije. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 246 str. COBISS.SI-ID – 244410624, COBISS.SI-ID – 262988032
• Plut, D., 2000. Geografija vodnih virov. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 281 str. COBISS.SI-ID – 106829056
• Kolbezen, M., Pristov, J., 1998. Površinski vodotoki in vodna bilanca Slovenije. Ljubljana, HMZ RS, MOP RS. COBISS.SI-ID – 72936192
• Bat, M., 2008. Vodna bilanca Slovenije 1971–2000. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor – ARSO. COBISS.SI-ID – 237729536
• Uhan, J., M. Bat, 2003. Vodno bogastvo Slovenije. Ljubljana, Agencija RS za okolje. COBISS.SI-ID – 125760000
• Ogrin, D. (ur), 2012. Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva (prispevki vezani na morje) COBISS.SI-ID – 264100096
• Vovk Korže, A., Lovrenčak, F., 2001. Priročnik za laboratorijske analize prsti v geografiji. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 49 str. COBISS.SI-ID – 115722240

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.