Francoščina v rabi 2

Francoščina v rabi 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 120

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Oven Jacqueline, lekt. mag. Bobnar Miranda

1. semester
(Jezikovne vaje) Besedilna tipologija. Tip besedila: razlaga.
Besedišče in slovnične strukture, potrebno za tvorjenje razlage (besedišča in slovnične strukture za razlago vzročno-posledičnih povezav med dogodki in pojavi ).
Ustno izražanje: predstavitev aktualnih dogodkov v Franciji, frankofonskih deželah in po svetu ter sodobnih književnih del.
Pisno izražanje: pisni razlagalni sestavki na določeno temo.
(Slušno razumevanje) Poslušanje, zapisovanje in povzemanje avtentičnih posnetih besedil s temami, ki se običajno pojavljajo v zasebnem, družbenem, poklicnem življenju ali se nanašajo na izobraževanje.

2. semester (Jezikovne vaje)
Tip besedila: utemeljevanje.
Besedišče in slovnične strukture, potrebno za tvorjenje utemeljevalnega besedila (besedišče in slovnične strukture za navajanje vzrokov in razlogov za določeno ravnanje, odločitev, komentar, izražanje strinjanja ali nestrinjanja z določeno trditvijo)
Ustno izražanje: predstavitev aktualnih dogodkov v Franciji, frankofonskih deželah in po svetu ter sodobnih književnih del.
Pisno izražanje: pisni utemeljevalni sestavki na določeno temo.

Eden sodobnih učbeniških kompletov, izdelanih v skladu z skupnim evropskim referenčnim okvirom (stopnja B2)
Jereb, E. (več izdaj): Francoska slovnica po naše. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Mauchamp, N. (2004): La France de toujours. Pariz: CLE international.
Savoir rédiger. Pariz: Larousse
R. Lescoure et al.: Nouveau DELF B1/B2 (compréhension orale). Pariz: CLE international, 2006.