Geografija etničnosti

Geografija etničnosti

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rogelj Boštjan, prof. dr. Zupančič Jernej

• Pojav naroda in ostalih etničnih pojavov
• Teoretična izhodišča in družbene prakse, ki zadevajo narodno vprašanje
• Ugotavljanje narodne pripadnosti: statistični podatki, arhivi, registri in terenski indikatorji
• Pojav in klasifikacija narodnih / etničnih manjšin
• Etnogeneza. Narod in država. Nacionalizem.
• Narodne /etnične politike.Socializacija, družbena integracija in asimilacija
• Narodna identiteta in narodna zavest
• Narodne (etnične) manjšine. Tipologija manjšin. Odnos do manjšin in manjšinske politike. Vloga manjšin.
• Organiziranost manjšin.
• Narodna sestava Slovenije.Manjšine v Sloveniji.Slovenci v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem
• Narodne (etnične) manjšine v Evropi: splošni pregled in izbrani primeri (Madžari, Nemci, Albanci, Srbi, Turki, Manjšine v Italiji, na Madžarskem, Hrvaškem in Avstriji. Manjšine v SkandinavijiMaloštevilčne etnične skupnosti v Evropi
• Romi
• Izbrani primeri narodnih / etničnih manjšin v v Aziji. Narodno vprašanje v Afriki in Ameriki.

- Bufon, M., 1992. Prostorska opredeljenost in narodna pripadnost. Trst, ZTT, 223 str.
- Calvet, L. J., 1993. L Europe et ses languages. Paris.
- Eberhadt, P., 2003. The ethnic groups in Central and Eastern Europe in 20th century.
- Gellner, A., 1998. Nation and nationalism.
- Kocsis, K., Kocsis –Hodosi., E., 1998. Ethnic Geography of the Hungarian Minorities in the Carpathian Basin. Budapest.
- Nationalism, Oxford Reader. Hutchinson, J., Smith, A. D. (eds). Oxford.
- Nationalism and Ethnic Conflict. 2001. Brown, M., Owen, R.C., Lynn-Jones, S., Miller E. S. (eds.). Cambridge, MIT Press, 491 str.
- Pan, C., Beate, S., 2000. Die Volksgruppen in Europa, Ein Handbuch. Wien, Braumueller, 302 str.
- Siguan, M., 2002. Les minorites linguistiques en Communaute Europeene, Bruxelles, Office des Publications Officielles de la Communaute Europeene.
- Jelinčič Boeta K., 2021. Jeziki in ljudstva Evrope, Slovenska matica, 335 str.
- Zupančič, J., 2022. Slovenske manjšine v sosednjih državah, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 419 str.
- Zupančič, J., 2014. Romi in romska naselja v Sloveniji, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 255 str.