Hidrogeografija

Hidrogeografija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Trobec Tajan

• človekovi posegi v vodno bilanco ter v sestavo in dinamiko porečij ter vodnega in obvodnega prostora,
• pokrajinska, gospodarska in ekosistemska vloga ter pomen tekočih voda, jezer, močvirij, morja, ledu, podzemne vode …,
• ekstremni pretoki (poplave in suše) ter njihov vpliv na pokrajino,
• fizikalno-kemične lastnosti in kakovost vode,
• ranljivost ter onesnaževanje, regulacije in drugi antropogeni vplivi na tekoče vode, jezera, močvirja, morje, zaledenele površine, podzemne vode …,
• voda kot strateška dobrina 21. stoletja,
• trajnostno upravljanje z vodnimi viri planeta in Slovenije,
• funkcijsko vrednotenje vodnih virov Slovenije.

• Plut, D., 2000. Geografija vodnih virov. Ljubljana, Filozofska fakulteta, 281 str. COBISS.SI-ID – 106829056
• Vodno bogastvo Slovenije. 2003. Ljubljana, Agencija RS za okolje, 131 str. COBISS.SI-ID – 125760000
• Urbanič., G., Toman, M. J., 2003. Varstvo celinskih voda. Študentska založba, 94 str. COBISS.SI-ID – 122829568
• Trobec, T., 2011. Vodogradbeni protipoplavni ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem hudourniških poplav kot sestavni del obvladovanja poplavnega tveganja. Dela, 35, str. 103–124. COBISS.SI-ID – 47846754

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.