Italijanščina za prevajalce III

Italijanščina za prevajalce III

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mikolič Južnič Tamara, lekt. Molle Tiziana

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Italijanska slovnica 3
b)Italijanski jezik in prevajanje 2

a) Italijanska slovnica 3:
Študentje se bodo seznanili s pridevnikom in zaimkom. Osredotočili se bodo na morfologijo pridevnika, njegovo vlogo v samostalniški besedni zvezi ter na posebnosti v zvezi z rabo členov. Spoznali bodo vrste in morfologijo italijanskih zaimkov ter njihovo interakcijo z drugimi elementi v stavku.
Poseben poudarek bo na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo. Predavanja dopolnjujejo seminarske vaje, pri katerih študentje s praktičnim delom utrjujejo znanje obravnavanih struktur.

b) Italijanski jezik in prevajanje 2:
Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini. Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja. Slušno razumevanje: delo s tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja. Pisno izražanje: analiza procesa pisanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov itd., vzporejanju italijanskih struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami in na kontrastivnem pristopu.