Cerkvena slovanščina - vzhodnoslovanska redakcija

Cerkvena slovanščina - vzhodnoslovanska redakcija

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda

Teoretični del:
Razdelitev in opis redakcij cerkvene slovanščine ter zgodovinske danosti njihovega nastanka. Spoznavanje osnovnih glasoslovnih in oblikoslovnih zakonitosti vzhodnoslovanske redakcije cerkvene slovanščine. Južnoslovanski jezikovni vplivi. Vpliv vzhodnoslovanske redakcije na hrvaško in srbsko redakcijo. Razvoj in pravopisne zakonitosti cirilice na vzhodnoslovanskem področju.

Praktični del:
Primerjava in analiza posameznih besedil s posebnim poudarkom na nadaljnjem razvoju v sodobno ruščino (in ukrajinščino).

Literatura:
Babič, V.: Stara cerkvena slovanščina in prepletenost slovanskih jezikovnih vezi. Slav. rev. 50/3, Ljubljana 2002. 22–32. COBISS.SI-ID - 761092
Babič, V.: Vpliv vzhodne cerkvene slovanščine na hrvaške glagolske tekste iz 17. in 18. stoletja. Ljubljana 2000. 17–55. COBISS.SI-ID - 110072832
Damjanović, S.: Slovo iskona. Zagreb 2002. 139–142. COBISS.SI-ID 20268898
Горшкова, К. В., Хабургаев, Г. А.: Историческая грамматика русского языка. Москва 1997. 359 str. COBISS.SI-ID – 3885922
Иванов, В. В.: Историческая грамматика русского языка. Москва 1983. 399 str. COBISS.SI-ID - 1272962
Лихачев, Д. С.: Исследования по древнерусской литературе. Ленинград 1986. COBISS.SI-ID - 34017325
Щепкин, В. Н.: Русская палеография. Москва 1967. 215. str.COBISS.SI-ID - 20228111
Успенский, Б. А.; История русккого литературного языка (XI–XVII вв.), München 1987. 345 str. COBISS.SI-ID 15672930 (1988) AIK Zb II 565/12
Успенский, Б. А.; История русккого литературного языка (XI–XVII вв.), München 1988. 345 str. COBISS.SI-ID 15672930
Жуковская, А. П.: Текстология и язык древнейших славянских памятников. Москва 1976. COBISS.SI-ID - 3632921

Priporočena literatura:
Карский, Е. Ф.: Славянская кириловская палеография. Москва 1979. 494 str. AIK?
Васеко, Е. Ф., Горшкова, К. В.: Историческая грамматика русского языка. Учебное пособие для практических занятий. Москва 1997. 252 str.

Teksti:
Izbrana besedila iz vzhodnoslovanske redakcije cerkvene slovanščine (Uspenski zbornik, Prvi Novgorodski letopis, Ostroška biblija).