Didaktika japonščine 1

Didaktika japonščine 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Moritoki Škof Nagisa

Vsebina

Študenti spoznajo zgodovino, trenutno stanje, glavne metode in tehnike poučevanja tujega jezika in posebnosti poučevanja japonščine kot tujega jezika, pristope k učenju besedja in slovnice (induktivno, deduktivno) za učence z učnimi težavami. Spoznajo in analizirajo nekaj širše rabljenih učbenikov in drugo didaktično gradivo japonščine kot tujega jezika ter njihovo primernost za različne učne situacije.
Pod vodstvom mentorja študenti skupinsko načrtujejo, izvedejo 12-urni (90 minut x8) jezikovni tečaj v letnem semestru ter analizirajo izvedeni tečaj.