Fenomenologija 1

Fenomenologija 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Lozar Mrevlje Janko

Vsebina

Predstavitev zgodnjega in poznega Husserla (1859-1938) kot očeta fenomenologije. Premik v fenomenologiji, ki ga izvede Martin Heidegger (1889-1976).
Razlaga kartezijanske paradigme, navezava na problem znanosti in umnosti in fenomenologija časovnosti. Razrešitev dualizma v transcendentalni fenomenologiji. Problem absolutnosti čistega ega kot transcendentalnega residuuma, Intersubjektivnost, ontologija življenjskega sveta in ontološka kriza znanosti.
Preizpraševanje metafizičnih predpostavk Husserlovega filozofskega zastavka, v navezavi na najsilovitejša kritika metafizike Nietzscheja in Heideggra. Drugačen zasnutek zgodovine filozofije.