Geoinformacijska podpora odločanju

Geoinformacijska podpora odločanju

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 45

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Trobec Tajan, izr. prof. dr. Krevs Marko, izr. prof. dr. Repe Blaž

• namen in značilnosti geoinformacijske podpore večkriterijskemu vrednotenju in odločanju,
• pregled geoinformacijskih metod in orodij ter izbranih primerov geoinformacijske podpore večkriterijskemu vrednotenju in odločanju,
• temelji metodologije kompleksnega prostorskega vrednotenja in odločanja: omejitve, dejavniki, metoda mehkih množic, metode izdelave kompleksnih sinteznih vrednotenj (linearna obtežena kombinacija, AHP/Saaty-jeva tehnika določanja uteži dejavnikov, trgovanje med kriteriji, urejeno tehtano povprečenje),
• eno in več-ciljno vrednotenje/odločanje,
• samostojna zasnova in izvedba geoinformacijsko podprtega večkriterijskega vrednotenja za reševanje konkretnega raziskovalnega problema na lokalnem ali širšem območju,
• pisna projektna naloga, dokumentacija in zbirka podatkov raziskave, predstavitev v seminarju.

• GIS for Sustainable Development. 2006. Campagna, M.(ur.). Boca Raton, Taylor & Francis, 535 str. (izbrana poglavja)
• Sugumaran, R., Degroote, J., 2011. Spatial Decission Support Systems: Principles and Practices. Boca Raton, CRC Press, 469 str.
• Eastman, R. J., 2016. TerrSet - Geospatial Monitoring and Modeling System. Manual. Clark Labs. https://clarklabs.org/wp-content/uploads/2016/10/Terrset-Manual.pdf
• Advanced Spatial Analysis. The CASA Book of GIS. 2003. Longley, P. A., Batty, M. (ur.). Redlands, ESRI Press, 463 str.
• Izbrana dela iz sodobne literature s področja geoinformacijske podpore vrednotenj/odločanju (po izboru študenta glede na tematiko projekta).
• Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici./ Other current literature available in the e-classroom.