Jezik, stil in novinarska naracija

Jezik, stil in novinarska naracija

Ure predavanj: 20

Ure seminarjev: 25

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Predmet obravnava novinarske žanre kot prostor, kjer se v upovedovalnem procesu srečata jezikovna objektivnost in subjektivnost, jezikovna natančnost in kreativnost. Prek analize in tvorbe različnih besedil so obravnavani razlogi za prilagajanje postopkov upovedovanja tako normam žanra kot pričakovanjem in značilnostim različnih naslovnikov. Posebna pozornost je namenjena dopolnitvi in posodobitvi obstoječih opisov novinarskih žanrov z značilnostmi njihove jezikovne podobe (pravopis in leksika, tvorba povedi, tvorba besedila, odstopi od norme ipd.). Analizirali bomo tudi povezave med besedilom in pribesedilnimi prvinami (fotografija, tabele, grafika, črke ipd.).

Obvezna literatura/Required Readings:

1. De Beaugrande, Robert Alain in Wolfgang Ulrich Dressler. 1992. Uvod v besediloslovje. Ljubljana: Park.

2. Widdowson, H. G. 2007. Discourse Analysis. Oxford: Oxford University Press.

Dodatna literatura/Additional Readings:

3. Logar, Nataša. 2014. Besedilna slovnica v novinarskem študiju. V 50 let študija novinarstva na Slovenskem. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 315–333.

4. Kuster, Helena. 2013. Izbrane teme iz besediloslovja, stilistike in pragmatike slovenskega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.