Književnost za šolsko rabo

Književnost za šolsko rabo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Saksida Igor, prof. dr. Žbogar Alenka

- Vloga in pomen pouka književnosti v 21. stoletju
- Šolski literarni kanon glede na učne cilje, metode in vsebine pouka književnosti
- Prednosti in slabosti recepcijske teorije za poučevanje slovenske in tuje prevodne književnosti
- Pregled temeljnih slogovnih smeri oz. obdobij slovenske in tuje prevodne književnosti, primerne in/ali predpisane za šolsko obravnavo
- Kontekstualizacija šolskih književnih vsebin
- Periodizacija slovenske književnosti za šolsko rabo ob primerjavi s tujo prevodno
- Dejaven stik s šolskimi kanonskimi književnimi besedili in priprava na delo v razredu
- Sodobne oblike pouka književnosti: komunikacijski in problemsko-ustvarjalni pouk.

- BLOOM, Harold: Zahodni kanon: knjige in šola vseh dob, 2003, 441 str.
- JUVAN, Marko: Slovenski Parnasi in Eliziji : literarni kanon in njegove uprizoritve. Obdobja 14 (1994), 277-315.
- Janko Kos: Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: DZS, 1992. Str. 1–191.
- Janko Kos: Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: MK, 2001. Str. 1–128.
- ŽBOGAR, Alenka: Kratka proza v literarni vedi in šolski praksi. LJ. ZRSŠŠ, 2007. 125 str.
- ŽBOGAR, Alenka. Intra- in interkulturna tujost anticne književnosti v gimnaziji. Pedagoška obzorja: časopis za didaktiko in metodiko 2018, 33/3/4. str. 81-93.
- ROCHE, Mark Williams: Why literature matters in the 21st century, 2004, 308 str.
- SAKSIDA, Igor: Poti in razpotja didaktike književnosti. Mengeš: Izolit, 2008. Zbirka Zrenja. 130 str.
- Učna sredstva za pouk književnosti, izšla po letu 1996.
- Posodobljeni učni načrti/katalogi znanja za slovenščino – književnost (osnovna, poklicna strokovna šola, gimnazija).