Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 1-2

Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 1-2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija, lekt. Podržaj Tina

V zimskem semestru:
1. Spoznavanje glasovnega in slovničnega sistema poljskega jezika in zakonitosti njunega delovanja s poudarkom na razlikah med poljskim in slovenskim sistemom: – obvladovanje osnovnih načel izgovorjave in intonacije (fonetske vaje in glasno branje besedil), – osnove poljske slovnice: a) sklanjatev (Instrumental, Akusativ, Genitiv samostalnikov, pridevnikov, zaimkov), b) spregatev (pregled osnovnih tipov), c) glavni in vrstilni števniki, d) skladnja (posebnost skladnje z Instrumentalom).
2. Spoznavanje osnovnega besednega zaklada iz tematskega področja »Jaz in moj svet«: človek, stanovanje in kraj bivanja, delo, vsakdanje življenje, hrana in pijača, zdravje, naravno okolje, izbrane aktualne družbene teme.
V letnem semestru:
1. Nadaljevanje poznavanja poljske slovnice: a) ostali skloni, b) pretekli in prihodnji čas glagolov, c) stopnjevanje pridevnikov in prislovov, d) osnovni tipi stavkov.
2. Nadgrajevanje besednega zaklada.
3. Razvijanje zmožnosti najosnovnejše komunikacije v konkretnih, vsakodnevnih govornih položajih. Prepoznavanje in uporaba osnovnih komunikacijskih vzorcev, kot so: izmenjava informacij, izražanje intelektualnih, emocionalnih in moralnih stališč, družbene konvencije ter specifika neverbalne komunikacije v poljščini.
4. Razumevanje zapisanih in govorjenih avtentičnih besedil.
5. Spoznavanje najsplošnejše frazeološke strukture sporazumevalnega jezika in osnovnih načel poljskega pravopisa.

A. Janowska, M. Pastuchowa: Dzień dobry. Podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących, Katowice 2021. COBISS.SI-ID 106923267 COBISS.SI-ID 106923011
D. Gałyga, Ach, ten język polski. Ćwiczenia komunikacyjne dla grup początkujących, Kraków 2003 COBISS.SI-ID - 28418658
E. Rybicka, M. Szelc-Mays, Słowa i słówka. Ćwiczenia do słownictwa tematycznego, Kraków 2003 COBISS.SI-ID - 28419682
E. Rybicka, Nie taki diabeł straszny. Podręcznik frazeologii dla obcokrajowców, Kraków 1990 COBISS.SI-ID 32727040
Z. Kurzova, Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego wraz z indeksem pojęciowym wyrazów i ich znaczeń, Kraków 2005 COBISS.SI-ID - 32939106
F. Vodnik: Poljsko-slovenski slovar, Ljubljana 1977 COBISS.SI-ID 10094337
B. Ostromęcka-Frączak, T. Pretnar: Slovensko-poljski slovar, Ljubljana 1996 COBISS.SI-ID 56605184