Mednarodne perspektive v izobraževanju odraslih

Mednarodne perspektive v izobraževanju odraslih

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mikulec Borut

Tipologije v mednarodnem in primerjalnem raziskovanju izobraževanja odraslih (npr. režimi države blaginje, režimi spretnosti, politike izobraževanja odraslih, vseživljenjskega učenja, udeležba v vseživljenjskem učenju).
Metodologija primerjalnega in mednarodnega raziskovanja v izobraževanju odraslih (sodobni trendi v mednarodnih andragoških raziskavah, model Brayeve in Thomasove raziskovalne »kocke« v komparativnem izobraževanju ter Egetenmeyerjeve »kocke« in Millanove lestvice nadnacionalnega raziskovanja v primerjalnem in mednarodnem raziskovanju izobraževanja odraslih).
Primerjalne analize globalnih in evropskih politik izobraževanja odraslih različnih mednarodnih (vladnih in nevladnih) organizacij.
Vpliv geografskih, družbenih, političnih, gospodarskih in kulturnih dejavnikov v izobraževanju odraslih (izobraževanje odraslih v državah globalnega severa in globalnega juga).
Posebne teme primerjalnih mednarodnih analiz (ciljne skupine pri izobraževanju odraslih, zgodovina izobraževanja odraslih, izobraževanje odraslih za demokracijo, funkcionalna in kritična pismenost odraslih, mednarodne primerjalne raziskave kompetenc odraslih – PIAAC, vrednotenje neformalno pridobljenega znanja, izobraževanje odraslih v multikulturnih družbah, izobraževanje odraslih v skupnosti, trg dela in izobraževanje odraslih, izobraževanje odraslih v podjetjih ipd.).

Obvezna literatura:
• Egetenmeyer, R. (2017). Comparative research issues in adult education. Development needs of the “cube” for adult education. V: Conference Proceedings: 6th ISCAE Conference at Julius-Maximilian University Würzburg, February 15-18, 2017. Würzburg: Julius-Maximilian University Würzburg in International society for comparative adult education, str. 57–75. ID=63599714
• Kump, S. (2012). Primerjalna andragogika II. Študijsko gradivo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko. ID=55317090
• Milana, M. in Holford, J. (ur.). (2014). Adult Education Policy and the European Union. Theoretical and Methodological Perspectives. Rotterdam, Boston, Taipei: Sense Publishers, str. 1–13 in 163–168. https://brill.com/display/title/36624
• Milana, M. (2017). Global Networks, Local Actions. Rethinking adult education policy in the 21st century. London, New York: Routledge, str. 11–57. ID=63292258
• SaviČevi, D. M. (2003). Komparativna andragogija. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, str. 245–285. ID=1125222

Priporočena literatura:
• Adult Learning Systems in a Comparative Perspective. (2013). European Journal of Education, 48, št. 2.
• Egetenmeyer, R. (ur.). (2016). Adult Education and Lifelong Learning in Europe and Beyond. Comparative Perspectives from the 2015 Würzburg Winter School. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.
• Guimaraes, P., Lucio-Villegas, E. in Mayo, P. (2017, spletna objava). Southern-European signposts for critical popular adult education: Italy, Portugal and Spain. Compare: A Journal of Comparative and International Education, DOI: 10.1080/03057925.2017.1283584.
• Boeren, E. (2017). Understanding adult lifelong learning participation as a layered problem. Studies in Continuing Education, 39, št. 2, str. 161–175.
• Kump, S. (2008). Izobraževanje in država blaginje v mednarodni perspektivi. Sodobna pedagogika, 59, št. 1, str. 38–56.
• Popović, K. (2014). Globalna i evropska politika obrazovanja odraslih – koncepti, paradigme i pristupi. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Društvo za obrazovanje odraslih.
• Reischmann J. in Bron M. (ur.) (2008). Comparative Adult Education 2008: Experiences and Examples. Frankfurt am Main: Peter Lang.
• Roosmaa, E. L. in Saar, E. (2017). Adults who do not want to participate in learning: a cross-national European analysis of their perceived barriers. International Journal of Lifelong Education, 36, št. 3, str. 254–277.
• Rubenson, K. in Elfert, M. (2013). A Typology of Adult Learning: Review of the Social Research and Demonstration Corporation of Canada’s Model. Canadian Labour Market and Skills Researcher Network. Working Paper No. 129.
• Schuetze, H. G. in Casey, C. (2006). Introduction. Models and meanings of Lifelong Learning: progress and barriers on the road to a Learning Society. Compare, 36, št. 3, str. 279–287.

Relevantni članki iz domače in tuje literature (npr. Comparative Education Review; Comparative Education, Convergence; Globalisation, societies and education; International Journal of Lifelong Education; Lifelong Learning in Europe; Studies in the Education of Adults; Andragoška spoznanja; International Review of Education; Compare: A Journal of Comparative and International Education; European Journal of Education; European Journal for Research on the Education and Learning of Adults), dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.