Načrtovanje vzgojnega koncepta javne šole

Načrtovanje vzgojnega koncepta javne šole

Ure predavanj: 20

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Jeznik Katja, prof. dr. Kroflič Robert

- Šola kot ideološki aparat države in pojav "prikritega kurikuluma."
- Potencialni ideološki dejavniki v šoli: dejavniki: izobraževalni predmeti, vzgojni predmeti, metode poučevanja, učitelj, razredna-šolska skupnost, kultura šole, obrobni organizacijski okviri.
- Sistemski ukrepi za zmanjševanje ideoloških pritiskov na javno šolo (pravica do ustanavljanja zasebnih šol, laičnost in avtonomnost javne šole).
- Etično-strokovna odgovornost učitelja za zmanjševanje ideologije.
- Dualizem vloge šole v sodobni družbi - vzgojni in izobraževalni vidik.
- Pravni in pedagoški vidik zahteve po oblikovanju vzgojnega koncepta javne šole .
- Minimalni in maksimalni koncept vzgoje (med preventivno disciplino in odgovorno sintezo vzgoje in izobraževanja).
- Modeli šolske socializacije (vzgoje): direktni, indirektni in kombinirani.
- Vzgoja v javni šoli med etičnimi in pravnimi okviri.
- Upoštevanje temeljnih človekovih pravic in psiholoških pravice otroka v institucionalni vzgoji.
- Teoretska analiza novih vzgojno-disciplinskih pristopov.

1. Kroflič, R. idr. Ali poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept? (Teoretična poglavja). Ljubljana 2009. Str. 9-79.
2. Kroflič, R. idr. Kazen v šoli? Izbrani teoretski pristopi k sankcioniranju prekrškov in podpori prosocialnega ter moralnega ravnanja. (uvodno poglavje). Ljubljana 2011. Str. 13-35.
3. Kroflič, R. Tudi šole vzgajajo, mar ne? V: Pravila in vzgojno delovanje (ur. T. Devjak). Ljubljana: Pedagoška fakulteta 2007. Str. 101-118.
4. Kroflič, R. Pluralna šola in iskanje osebnega smisla. Nova revija, apr.-maj-jun. 2010, let. 29, št. 336-338, str. 260-272.
5. Kroflič, R. Krepitev odgovornosti v šolski skupnosti med konceptoma državljanske in moralne vzgoje. Sodobna pedagogika, jun. 2013, letn. 64, št. 2, str. 12-30, 12-31.
6. Medveš, Z. Vzgoja med etičnim diskurzom in zdravo pametjo. Sodobna pedagogika, 2018, št. 1, str. 44-69.

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.
Relevant articles from national and foreign literature, available in the libraries and web.