Onomastika

Onomastika

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Čuden Darko

Vsebina

- Predmet onomastike: Nastanek, zgodovinski razvoj, geografska razširjenost, pomen in sistematika osebnih, geografskih in stvarnih imen
- Družbeni in zgodovinski vidik poimenovanj, pomenska zgradba lastnih in občnih imen, metaforični in metonimični pogoji za prehajanje osebnih v lastna imena in obratno
- Členitev in etimologija osebnolastnih imen
- Nastanek priimkov in motivacija za njihov nastanek: patronim, poimenovanje po kraju bivanja oz. izvora, živalih, poklicih, družbeni posvetni in cerkveni funkciji, telesnih in duševnih lastnostih itd.
- Motivacija, skladenjske, besedotvorne in besedilne značilnosti stvarnih imen