Regionalni razvoj in regionalna politika

Regionalni razvoj in regionalna politika

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, izr. prof. dr. Kušar Simon

Vsebina

Pojem regionalnega razvoja; teorije regionalnega razvoja. Merjenje regionalnega razvoja. Regionalni razvoj v Sloveniji. Pojem regionalna politika. Skladni/skladnejši regionalni razvoj kot komponenta regionalne politike. Sodobna načela spodbujanja skladnega regionalnega razvoja: subsidiarnost, endogeni regionalni razvoj, »bottom up« pristop, participacija javnosti, javno in zasebno partnerstvo, spodbujanje skladnejšega regionalnega razvoja v Sloveniji in Evropski uniji: pretekle izkušnje, pravna izhodišča, instrumenti (regionalni razvojni program). Koncept manj razvitih območij. Vloga občin pri spodbujanju regionalnega razvoja.