Sociologija izobraževanja odraslih

Sociologija izobraževanja odraslih

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mikulec Borut

Teoretične osnove sociologije izobraževanja: klasične in sodobne teorije izobraževanja (funkcionalizem, utilitarizem, interakcionizem, marksizem, kritična teorija v izobraževanju, reprodukcijske teorije).
Raziskovalne tradicije v sociologiji izobraževanja (pozitivizem, antipozitivizem in empiricizem, epistemološki problemi raziskovanja v izobraževanju, raziskovalne paradigme v izobraževanju, trendi v kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metodah).
Socialna stratifikacija, socialna mobilnost in izobraževanje (neenakost izobraževalnih možnosti; razlike v izobraževanih dosežkih; izobrazba; poklicni položaj in dohodek; znanje, moč in izobrazba).
Udeleženci izobraževanja glede na spol, starost, socialno in izobraževalno poreklo, etnično pripadnost in regionalni izvor; motivacije in pričakovanja udeležencev izobraževanja; njihovi dosežki v izobraževanju.
Pomen družine v izobraževalnih procesih (družina in merjenje šolskega okolja; družina, šola, socialni in kulturni kapital; izobraževanje staršev; odnosi starši-šola; ekonomski položaj družine).
Proučevanje izobraževalnih procesov (sociološka obravnava učnega načrta - skriti učni načrt; pridobivanje vrednot in veščin, socializacija).

Obvezna literatura:
- Haralambos, M., Holborn, M. (1999). Sociologija. teme in pogledi. Ljubljana: DZS.ID=103292672
- Lange, E. (2015). (Re)igniting a sociological imagination in adult education: the continuing relevance of classical theory. International Journal for Lifelong Education, 34, št. 5, str. 491–513. ID=28958209 in 52060821
- Mikulec, B. (2019). Evropeizacija izobraževanja: izobraževanje odraslih med teorijo, evropsko in nacionalnimi politikami ter prakso. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.ID=297913856
- Saha, L. J. (1997). International Encyclopedia of the Sociology of Education. Oxford, New York, Tokyo: Elsevier Science Ltd. ID=26399074
- Spencer, B. in Lange, E. (2014). The Purposes of Adult Education: An Introduction. Toronto: Thompson Educational Publishing.ID=22925059

Priporočena literatura:
- Blackledge, D., Hunt, B. (1985). Sociological interpretation of education. New York, London: Routledge.
- Dewey, J. (1997). Democracy and Education. New York: The Free Press.
- Giddens, A. (2000). Sociology. Cambridge: Polity Press. Poglavje "Education".
- Laval, C. (2005). Šola ni podjetje. Neoliberalni napad na javno šolstvo. Ljubljana: Krtina
- Saha, L.J. (1997). International Encyclopedia of the Sociology of Education. Oxford, New York, Tokyo: Pergamon, Elsevier Science Ltd.

REVIJE: Sociology of Education, British Journal of Sociology of Education, International Studies in Sociology of Education, Italian Journal of Sociology of Education, The Sociology of Education Abstracts, JCEPS- The Journal for Critical Educational Policy Studies