Sociologija medijev in komuniciranja

Sociologija medijev in komuniciranja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vogrinčič Čepič Ana

Predstavitev različnih aspektov proučevanja komuniciranja in medijev; predstavitev glavnih teoretskih pristopov k medijem in komuniciranju v sodobnem družboslovju; analiza tihih podmen teorij o komuniciranju in medijih; razvoj konceptualnega aparata za analizo medijsko posredovanih kulturnih form in družbenih razmerij; razmerje med jezikom in komuniciranjem; grafizem in pisava; pisna komunikacijska razmerja (spis, korespondenca idr.); tiskovne forme in komunikacijska razmerja (knjiga, periodika, plakat idr.); radio, televizija in mobilna privatizacija; glavne televizijske komunikacijske oblike; računalniško posredovana komunikacija in internet; intermedialnost in intertekstualnost sodobnih medijev; ideološke in kulturne posledice digitalizacije in konvergence IKT; utopije in distopije o prihodnosti medijev in komuniciranja; analiza medijsko posredovanih kulturnih form in možnosti kritične uporabe novih tehnologij.

Izbrana poglavja iz:
A. Briggs & P. Burke (2005) Socialna zgodovina medijev, Ljubljana: Sophia; M. Castells (1996-98) The information age (3 deli), Oxford: Blackwell;
J. Habermas (1989) Strukturne spremembe javnosti, Ljubljana: SH;
S. Hall idr. (ur.) (1980) Culture, Media, Language, London: Routledge;
L. Manovich (2001) The Language of New Media, Cambridge, Mass. & London: MIT Press;
B. Winston (1998) Media Technology and Society, London: Routledge;
J. Vogrinc (2001), Televizijski gledalec, SH, Ljubljana.