Sodobna slovenska kratka proza

Sodobna slovenska kratka proza

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pavlič Darja, prof. dr. Žbogar Alenka

Kratkoprozna vrstna terminološka vprašanja. Kvantitativna in kvalitativna merila za preučevanje kratke proze. Značilnosti tradicionalnih in sodobnih kratkoproznih žanrov. Zgodovinski pregled (slovenske in svetovne) kratke proze. Dve usmeritvi slovenske kratke proze po letu 1980: postmodernistične in paradigme ))preteklih literarnih usmeritev« (realističnih, eksistencialističnih, modernističnih). Tipologija zgodb (metafikcijske, lirične, z ljudsko in pravljično motiviko, fantastične, zgodovinske, o izpraznjenih medosebnih odnosih (v urbanem okolju)). Postmodernizem in mlada slovenska proza: predstavniki in značilnosti njihovih pisav (metafikcionalisti, subjektni realisti, arhaizatorji, čisti fantastiki, minimalisti). Trivialni elementi v slovenski postmodernistični kratki prozi, Elementi literature izčrpaneeksistence v sodobni slovenski kratki
prozi. Seminarsko delo: predstavitev temeljnih predstavnikov in zbirk sodobne slovenske kratke proze.

- KM ECL, M. (1975). Novela v literarni teoriji. Maribor: Obzorja.
- KUSTEC, A. (1999). Kratka zgodba v literarni teoriji. Slavistična revija XLVII/1, str. 89–108. MAY, C. E. (1994). The New Short Story Theories. Athens: Ohio University Press.
- VIRK, T. (2004). Problem vrstnega razlikovanja v kratki prozi. Slavistična revija 52/3, str. 279–93.
- ŽBOGAR, A. (2005). Kratka proza na prelomu tisočletja. Jezik in slovstvo 50/3–4, str. 17–26. ŽBOGAR, A. (2007). Kratka proza v literarni vedi in šolski praksi. Ljubljana: ZRSŠŠ.
Priporočena literatura:
- BOŠNJAK, B. (2005). Pregled tipologije sodobne slovenske kratke proze (osemdeseta in devetdeseta leta 20. stoletja). JIS 6/L, str. 43–63.
- PREGELJ, B. (2005). Trivialno v luči refleksije o postmodernizmu z nekaterimi primeri slovenske fantastične ter zgodovinske kratke proze. JIS 1/LI, str. 3–19.
- VIRK, T. (1998). Čas kratke zgodbe: Antologija slovenske kratke zgodbe. Ljubljana: Študentska založba (Beletrina).
- VIRK, T. (2002). Kratka pripoved od antike do romantike. Ljubljana: Državna založba Slovenije (Klasje).