Sodobna slovenska kratka proza

Sodobna slovenska kratka proza

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pavlič Darja

- Kratkoprozna vrstna terminološka vprašanja.
- Kvantitativna in kvalitativna merila za preučevanje kratke proze.
- Značilnosti tradicionalnih in sodobnih kratkoproznih žanrov. Zgodovinski pregled (slovenske in svetovne) kratke proze.
- Dve usmeritvi slovenske kratke proze po letu 1980: postmodernistične in paradigme ))preteklih literarnih usmeritev« (realističnih, eksistencialističnih, modernističnih).
- Tipologija zgodb (metafikcijske, lirične, z ljudsko in pravljično motiviko, fantastične, zgodovinske, o izpraznjenih medosebnih odnosih (v urbanem okolju)).
- Postmodernizem in mlada slovenska proza: predstavniki in značilnosti njihovih pisav (metafikcionalisti, subjektni realisti, arhaizatorji, čisti fantastiki, minimalisti).
- Trivialni elementi v slovenski postmodernistični kratki prozi,
- Elementi literature izčrpane eksistence v sodobni slovenski kratki prozi.

Temeljna literatura:
- KMECL, M. (1975). Novela v literarni teoriji. Maribor: Obzorja. COBISS.SI-ID - 8937217
- KUSTEC, A. (1999). Kratka zgodba v literarni teoriji. Slavistična revija XLVII/1, str. 89–108. COBISS.SI-ID 761092
- VIRK, T. (2004). Problem vrstnega razlikovanja v kratki prozi. Slavistična revija 52/3, str. 279– 93. COBISS.SI-ID 761092
- ŽBOGAR, A. (2005). Kratka proza na prelomu tisočletja. Jezik in slovstvo 50/3-4, str. 17–26. COBISS.SI-ID 746756
- ŽBOGAR, A. (2007). Kratka proza v literarni vedi in šolski praksi. Ljubljana: ZRSŠŠ. COBISS.SI-ID - 229661440

Priporočena literatura:
- BOŠNJAK, B. (2005). Pregled tipologije sodobne slovenske kratke proze (osemdeseta in devetdeseta leta 20. stoletja). JIS 6/L, str. 43–63. COBISS.SI-ID 746756
- PREGELJ, B. (2005). Trivialno v luči refleksije o postmodernizmu z nekaterimi primeri slovenske fantastične ter zgodovinske kratke proze. JIS 1/LI, str. 3–19. COBISS.SI-ID 746756
- VIRK, T. (1998). Čas kratke zgodbe: Antologija slovenske kratke zgodbe. Ljubljana: Študentska založba (Beletrina). COBISS.SI-ID - 80335104
- VIRK, T. (2002). Kratka pripoved od antike do romantike. Ljubljana: Državna založba Slovenije (Klasje). COBISS.SI-ID – 116376576