Španščina 1

Španščina 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Trenc Andreja, lekt. Geršak Marija Uršula

Glasoslovje s pravorečjem: glasovi španskega jezika, izgovorjava, pomenska vloga intonacije.

Pravopis: španska abeceda, naglaševanje in postavljanje grafičnega akcenta.

Oblikoslovje in skladnja: oblikoslovne značilnosti španskega samostalnika, pridevnika, prislova, zaimkov in predlogov. Oblikoslovne in skladenjske značilnosti španskega glagola. Tvorba pravilnih in najbolj uporabnih nepravilnih glagolov. Tvorba in raba glagolskih časov v indikativu: sedanjik, nesestavljen preteklik, pogojnik. Izražanje prihodnosti. Raba glagolov s predlogi. Opozicija ser/estar/haber. Nekatere glagolske perifraze.

Besedišče: osnovno besedišče zajeto v izbranih tematskih sklopih v učbeniku.

Sporazumevalne funkcije: v skladu z opisniki za raven A1 in delno A2 (po predpisanem učbeniku).

Receptivne in produktivne spretnosti:
Slušno in bralno razumevanje kratkih, jasnih in enostavnih sporočil, ki se nanašajo na vsakdanje življenje in medsebojne odnose.
Tvorjenje preprostih in funkcionalno usmerjenih govorjenih in pisnih sporočil.

Družba in kultura:
Spoznavanje družbenokulturnih značilnosti Španije in Latinske Amerike.

Ainciburu, M. C., González, V., Navas, A. Tayefeh, E., Vázquez, G. (2011): Vía rápida. Barcelona: Difusión.
Alonso Raya, R., Castaneda Castro, A., Martínez Gila, P., Miquel López, L., Ortega Olivares, J., Ruiz Campillo, J. P. (2011): Gramática básica del estudiante de espanol. Barcelona: Difusión.
Corpas, J., Germendía, A., Soriano, C. (2006): Aula Internacional 1. Barcelona: Difusión.
Ivorra Lloret, E. M., Görinssen, M., Häuptle – Barceló, M, Pérez Canizares, P., Ribas, R., Wiener, B., (2011): Nos Vemos A1-A 2. Libro del alumno. Barcelona.: Difusión.
López Ripoll, S., Minano Lopez, J. (2009): Destino ERASMUS 1, Nivel inicial. Madrid: SGEL.
Markič, J., Pihler, B. (2008): Španska slovnica po naše. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Martín Peris, E., Sans Baulenas, N. (2013): Gente hoy 1. Difusión: Barcelona.
Trotino, S., Seijas, P. (2009): Cuadernos de gramática espanola A1. Barcelona: Difusión.
-- (2011): Cuadernos de gramática espanola A2. Barcelona: Difusión.

Dvojezični španski slovarji.

Zbirka glagolskih spregatev.