Uvod v slovansko filologijo

Uvod v slovansko filologijo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda, prof. dr. Šekli Matej

Metodološki uvod:
1. Slovanski jeziki v jezikoslovni in kulturološki luči. Delitev slovanskih jezikov na podlagi jezikovnih dejstev na tri makroareale (južni, vzhodni, zahodni).
2. Pojem jezikovnega sorodstva in jezikovne družine: indoevropski, balto-slovanski, slovanski. Jezikovna diahronija in jezikovna sinhronija. Teorije in metode primerjalnega jezikoslovja. Organski in neorganski idiomi, standardizirani in nestandardizirani jezik. Metodološki pristopi k reševanju vprašanj o pradomovini in problematika razselitve.
Zgodovinski uvod: Razmejitev temeljnih pojmov: praslovanščina – stara cerkvena slovanščina – cerkvena slovanščina. Vzroki za oblikovanje in zgodovinske okoliščine nastanka prvega slovanskega knjižnega jezika. Dejavnost ustvarjalcev prvega slovanskega knjižnega jezika. Oblikovanje jezika in ustreznih slovanskih črkopisov. Pomen stare cerkvene slovanščine pri oblikovanju knjižnih slovanskih sestavov. Najstarejši slovanski in cirilski spomeniki. Pregled redakcij cerkvene slovanščine. Glagolica na Slovenskem.

Obvezna literatura:
- Šekli, M.: Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov. Ljubljana 2018. 17–80. COBISS.SI-ID - 297218816
- Šekli, M.: Primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov 1: Od praindoevropščine do praslovanščine. Ljubljana 2016. 63–77, 85–121, 201–300, 317–332, 349–398. COBISS.SI-ID - 283520768
- Repanšek, L., Šekli, M., Kuntner, R., Brenko, L.: Indoevropski jeziki po kapljicah. Ljubljana 2022.COBISS.SI-ID - 132637955, https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/382
- Šekli, M. (ur.): Med Slovani / Among the Slavs. Ljubljana 2017. 5–11. COBISS.SI-ID - 290617088, https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/110
- Comrie, B., Corbett, G. G. (ur.): The Slavonic Languages. London, New York: 2002. COBISS.SI-ID 121663488
- Bezlaj, F.: Etimološki slovar slovenskega jezika I–V. Ljubljana. COBISS.SI-ID 4728325
- Snoj, M.: Slovenski etimološki slovar. Ljubljana 2016. COBISS.SI-ID - 284476160, https://www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar
- Tomšič, F.: Starocerkvenoslovanska slovnica in čitanka za višje razrede srednjih šol. Ljubljana 1943. COBISS.SI-ID - 3741953
- Babič, V.: Učbenik stare cerkvene slovanščine. Ljubljana 2003. 11–32. COBISS.SI-ID 125992192
- Benedik, M.: Žitje Konstantina (Cirila), Žitje Metoda. V: Sveta brata Ciril in Metod v zgodovinskih virih: ob 1100 letnici Metodove smrti. Acta ecclesiatica Sloveniae 7. Ljubljana 1985. 117–233. COBISS.SI-ID - 5114624
- Damjanović, S.: Staroslavenski jezik. Zagreb 2003. 9–25 in 42–47. COBISS.SI-ID - 29058402
- Hamm, J.: Staroslavenska gramatika. Zagreb 1974. 1–6 in 25–60. COBISS.SI-ID - 330547
- Hamm, J.: Staroslavenska čitanka. Zagreb 1971. COBISS.SI-ID 3340601
- Haburgaev, G. A.: Staroslavjanskij jazyk. Moskva 1986. 5–53. COBISS.SI-ID - 163011587
- Kurz, J.: Učebnice jazyka staroslověnského. Praha 1969. 7–22 in 28–45. COBISS.SI-ID - 513291620

Priporočljiva literatura:
- Nahtigal, R.: Slovanski jeziki. Ljubljana 1952. COBISS.SI-ID - 594689
- Mihaljević, M.: Slavenska poredbena gramatika. 1. dio: Uvod i fonologija. Zagreb 2002. COBISS.SI-ID 2966131
- Mihaljević, M.: Slavenska poredbena gramatika. 2. dio: Morfologija, prozodija, slavenska pradomovina. Zagreb 2014. COBISS.SI-ID - 60026722
- Hock, H. H.: Principles of historical linguistics. Berlin, New York 2021. COBISS.SI-ID 119866115
- Fritz, M., Meier-Brügger, M.: Indogermanische Sprachwissenschaft. Berlin, Boston 2021. COBISS.SI-ID 119996675
- Mallory, J. P.: In Search of the Indo-Europeans: Language, Archeology and Myth. London 2005. COBISS.SI-ID 62123520
- Gimbutas, M.: The Slavs. London 1971. COBISS.SI-ID 750176
- Trubačev, O. N. idr. (ur): Ètimologičeskij slovar' slovjanskih jazykov 1–(39). Moskva 1974–(2014). COBISS.SI-ID 15670272
- OLA = Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas 1–. Moskva: 1988–. COBISS.SI-ID 498178