Uvod v statistiko

Uvod v statistiko

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Podlesek Anja

Pri predmetu se slušatelji seznanijo z naslednjimi vsebinami:

Osnovni pojmi v statistiki in psihološkem merjenju (vrste spremenljivk, merske ravni, oznake)
Vnos podatkov in pregled podatkov
Urejanje podatkov in frekvenčne porazdelitve
Osnovne oblike grafičnega in tabelaričnega prikazovanja rezultatov
Osnove verjetnostnega računa (kombinatorika, verjetnost, binomska in normalna porazdelitev)
Deskriptivna univariatna statistika (srednje vrednosti in relativna števila, mere razpršenosti, oblika porazdelitve)
Linearna korelacija in regresija
Korelacija ordinalnih in nominalnih spremenljivk
Teorija vzorčenja
Intervali zaupanja in testiranje hipotez
Teoretične porazdelitve in parametrično terneparametrično testiranje hipotez o osnovnih statistikah
Uvod v analizo variance
Hi-kvadrat preizkus

Field, A. (2012). Discovering statistics using R. London: Sage. (str. 1-298) COBISS.SI-ID - 3574292
Pagano, R. R. (2010). Understanding statistics in the behavioral sciences (9. izd.). Belmont, CA: Wadsworth. COBISS.SI-ID – 40586338

Internetni viri:
http://davidmlane.com/hyperstat/index.html (Introduction to Statistics, Describing Univariate Data, Describing Bivariate Data)