Znanstveno-raziskovalno delo v tujejezikovni didaktiki

Znanstveno-raziskovalno delo v tujejezikovni didaktiki

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Sešek Urška, prof. dr. Skela Janez

Osnove raziskovalne metodologije v preučevanju učenja in poučevanja tujih jezikov: kvalitativni in kvantitativni pristopi, postopki vzorčenja in zbiranja podatkov, obdelava podatkov, osnovni statistični izračuni, interpretacija in predstavitev rezultatov.
Faze raziskovalnega projekta: opredelitev problema in raziskovalnih ciljev, pregled literature, zbiranje in obdelava gradiva, pisanje raziskovalnega poročila.
Seminar je podpora študentom pri pripravi magistrskega dela.

- Altrichter, H., P. Posch and B. Somekh. 1993. Teachers Investigate their Work: An Introduction to the methods of action research. London: Routledge.
- Borg, S. 2013. Teacher Research in Language Teaching. Cambridge: CUP.
- Brown, J. D., and T. S. Rodgers. 2002. Doing Second Language Research. Oxford: OUP.
- Dörnyei. Z. 2007. Research Methods in Applied Linguistics: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methodologies. Oxford: OUP.
- Kožuh, B. and J. Vogrinc. 2011. Obdelava podatkov. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
- McDonough, J. and S. McDonough. 1997. Research Methods For English Language Teachers. London: Arnold.
- Nunan, D. 1992. Research Methods in Language Learning. Cambridge: CUP.
- Nunan, D. and K. M. Bailey. 2009. Exploring Second Language Classroom Research. Heinle, Cengage Learning.
- Wallace, M. 1998. Action research for language teachers. Cambridge: CUP.