Jezik v rabi III*

Jezik v rabi III*

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Rot Gabrovec Veronika

Bralno razumevanje:
Razumevanje avtentičnih besedil iz različnih besedilnih zvrsti;
Višje taksonomske spretnosti branja: analiza, evalvacija, inferenca.
Poglobljeno razumevanje procesa branja, samorefleksija lastne bralne zmožnosti, pomen branja v doživljenjskem izobraževanju;
Branje strokovnih besedil in izdelava študijskih zapiskov;
Branje, analiza in evalvacija proznega dela.

Pisna zmožnost:
Utemeljevalni sestavek;
Uporaba virov;
Pisno povzemanje besedil in evalvacija;
Kreativno pisanje: črtica, poezija, krajša dramska oblika;

Slušno razumevanje:
Razumevanje, analiza in evalvacija poljudnih in strokovnih slušnih besedil iz različnih besedilnih zvrsti;
Povzemanje slušnih besedil;
Aktivno poslušanje in interakcija;

Govorna zmožnost:
Tekoč spontani govor;
Spretnosti tekočega podajanja pripravljenega besedila;
Obvladovanje različnih registrov;
Daljši prost govorni nastop na dano temo;
Omika v govorni komunikaciji.

Študijsko gradivo pokriva naslednje teme:
Mediji; 
Oglaševanje; 
(Britanski) humor;
Potovanja & počitnice;
Ekonomija;
Znanost in tehnologija;
Kultura (šege in navade, običaji, vrednote, umetnost);
Aktualne teme in dogodki;
Teme po izbiri posameznih lektoric/lektorjev in študentov/študentk.

Ogled izbora sodobne aktualne filmske produkcije, udeležba na debatnih večerih in ostalih dogodkih, ki popestrijo pouk in prispevajo k doseganju učnih ciljev. 

Poljudna in strokovna besedila (multimedijski viri) po izboru učitelja in študentov;
Prozno delo (književno ali dokumentarno) za obvezno branje (po izbiri).
Axelrod, R. B., C. R. Cooper. Cop. 2013. The St. Martin’s Guide to Writing. 10. izd. New York: St. Martin’s Press. COBISS.SI-ID – 55816034
Blake, J. 2011. Writing Short Literature Essays – A Textbook With Exercises for Slovenian Students. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID – 257132544
Franklin Parks, A., J. A. Levernier, I. Masters Hollowell. Cop. 2001. Structuring Paragraphs and Essays: A Guide to Effective Writing. 5. izd. New York: St. Martin's Press. COBISS.SI-ID – 30283874
Koda, K. 2005. Insights into Second Language Reading. A Cross Linguistic Approach. Cambridge: Cambridge University Press. Izbrana poglavja (7,8), str.: 123-176. COBISS.SI-ID - 30931554
MacAndrew, R., R. Martinez. Cop. 2002. Taboos and Issues. Andover: CENGAGE Learning. COBISS.SI-ID – 55816290

Popular and expert texts (multimedia sources) based on the teacher’s and the students’ choice. Required (literary or non-fiction) prose (by choice).
Axelrod, R. B., C. R. Cooper. Cop. 2013. The St. Martin’s Guide to Writing. 10. izd. New York: St. Martin’s Press. COBISS.SI-ID – 55816034
Blake, J. 2011. Writing Short Literature Essays – A Textbook With Exercises for Slovenian Students. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID – 257132544
Franklin Parks, A., J. A. Levernier, I. Masters Hollowell. Cop. 2001. Structuring Paragraphs and Essays: A Guide to Effective Writing. 5. izd. New York: St. Martin's Press. COBISS.SI-ID – 30283874
Koda, K. 2005. Insights into Second Language Reading. A Cross Linguistic Approach. Cambridge: Cambridge University Press. Izbrana poglavja (7,8), str.: 123-176. COBISS.SI-ID - 30931554
MacAndrew, R., R. Martinez. Cop. 2002. Taboos and Issues. Andover: CENGAGE Learning. COBISS.SI-ID – 55816290
Stubbs, J. 2023. Having plenty to say in essays and presentations. Ljubljana : Založba Univerze. COBISS.SI-ID - 141703683