Leksika in slovnica slovenskega jezika

Leksika in slovnica slovenskega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:0

Ure vaj:45

ECTS točke:9

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grgič Matejka, prof. dr. Gorjanc Vojko, prof. dr. Smolej Mojca

Vsebina

(a) jezikovni gradniki, jezikovni gradniki in njihov pomen, specificne lastnosti jezikovnih enot v slovenšcini (predvsem od besede/leksema do besedne zveze in stavka); (b) slovnica, pomen in komunikacija (oblikoslovje, skladnja ); (c) leksika in slovnica, slovnica in besedilo.

Ob zavedanju celovitosti delovanja jezika bodo povezana vprašanja skupnega delovanja slovnice in leksike. Pri predmetu bodo glede na narašcajoco kompleksnost jezikovnih enot obravnavani oblikoslovje (besedne vrste), besednozvezna, stavcna in nadstavcna skladnja. Tak pristop je še posebej smiseln z vidika prevajalskih procesov, saj omogoca lažje prepoznavanje prevodnih enot.