Lektorske vaje iz češkega jezika 3/2

Lektorske vaje iz češkega jezika 3/2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Maltarić Bojana, lekt. Muchova Zuzana

Študentje bodo ob lastnih pisnih in ustnih izdelkih ter vajah spoznavali skladenjsko raven češčine in njene stilistične variante. Ob različnih besedilih jim bo predstavljena zvrstnost češkega jezika.
Pri urah, namenjenih konverzaciji, spoznavajo in se učijo uporabljati različne govorniške strategije, znajo argumentirati oziroma zagovarjati svoja stališča.
Skozi različne oblike konverzacije (pogovor, razprava, govorni nastopi, tvorba besedil) razvijajo kompetence ustnega in pisnega sporazumevanja.

Polovica ur pri predmetu je namenjenih prevajanju v slovenščino. Besedila, ki jih študentje prevajajo v tretjem letniku, so zahtevnejša in segajo na najrazličnejša področja rabe češkega jezika (poudarek na strokovnih in esejističnih besedilih, delno tudi umetnostnih).
Študentje prevajajo neposredno pri vajah in samostojno doma.

a. JEZIKOVNE VADNICE
A. Adamovičová, D. Ivanovová, M. Hrdlička: Basic Czech II. Karolinum. Praha, 2007.
A. Adamovičová, M. Hrdlička: Basic Czech III. Karolinum. Praha, 2012.
A. Nekovářová: Čeština pro život 2. Akropolis. Praha, 2012.
J. Luttererová: Česká slovní zásoba a konverzační cvičení. Nakladatelství ISV. Praha, 1994.
A. Adamovičová: Nebojte se češtiny. Konverzace pro středně pokročilé. Univerzita Karlova. Praha, 2005.

b. SLOVARJI
R. Škerlj: Češko-slovenski in slovensko-češki slovar. DZS, 1995.
U. Jarnovič, B. Maltarić: Češko-slovenski in slovensko-češki evropski slovar. Cankarjeva založba, 2006.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia. Praha, 1994, več izdaj.
Slovník spisovného jazyka českého, I-VIII. Academia. Praha, 1989.
Internetová jazyková příručka. https://prirucka.ujc.cas.cz/.

c. PRAVOPIS IN VAJE IZ PRAVOPISA
Pravidla českého pravopisu. Academia. Praha, 1993.

d. SLOVNICE
P. Stankovska: Češka slovnica za bohemiste. Znanstvena založba Filozofske fakultete. Ljubljana, 2009.
Příruční mluvnice češtiny. Kolektiv autorů. Nakladatelství Lidové noviny. Praha, 1996.
Internetová jazyková příručka. https://prirucka.ujc.cas.cz/.

e. PREVAJANJE
Překládání a čeština. H&H. Praha, 1994.
Olga Krijtová: Pozvání k překladatelské praxi. Kapitoly o překládání beletrie. Univerzita Karlova. Praha, 1996.
Alena Vrbová: Stylistika pro překladatele. Texty a cvičení. Univerzita Karlova v Praze. 2003.