Magistrski seminar in magistrsko delo

Magistrski seminar in magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 15

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Pri predmetu Magistrski seminar in magistrsko delo iz jezika nosilec predmeta predstavi razvojne faze poljskega jezikoslovja, njegovih metodoloških pristopov, osvetli njegovo razmerje do sočasnih metod v splošnem kontekstu jezikoslovnih pristopov. Na začetku študijskega leta nosilec predmeta predstavi izhodiščne teme magistrskih nalog v tekočem letu, osvetli možne metodološke pristope, določi termine in obvezno literaturo za vse udeležence. Teme se lahko povezujejo s snovjo, ki je bila obravnavana v prejšnjih letnikih, pri čemer je poudarek na kontrastivnih poljsko-slovenskih temah, prevajanju, stilistiki, frazeologiji, lahko pa obravnavajo tudi novejše pristope v jezikoslovju (sociolingvistika, pragmatika, kognitivizem itd.).
Pri predmetu Magistrski seminar in magistrsko delo iz književnosti nosilec seminarja predstavi razvojne faze poljske literarne vede in njenih metodoloških pristopov, osvetli njeno razmerje do sočasnih metod v splošnem kontekstu literarnovednih pristopov. Predstavi izhodiščne teme magistrskih nalog v tekočem letu, osvetli možne metodološke pristope, določi termine in obvezno literaturo za vse udeležence.
Študentje/ke izberejo posamezne teme in jih pripravijo v obliki odlomkov nalog (metodološko izhodišče, izbrana bibliografija). V nadaljevanju pa predstavijo celotno nalogo.
Vsebina magistrskega dela je odvisna od izbrane teme.
Z magistrskim delom študent/ka poglobi izbrano tematiko, kritično uporabi dostopne vire in literaturo ter ovrednoti izbrano vsebino magistrskega dela.
Magistrsko delo se ovrednoti ob zagovoru magistrskega dela.

Ob temeljni literaturi, predpisani za predavanja, bo na začetku vsakega leta skupaj s temami navedena obvezna in dodatna literatura.
Temeljna literatura za magistrsko delo se določi individualno glede na izbrano tematiko magistrskega dela.
/ Literatura obowiązkowa i zalecona, związana z wykładami, jest podawana wraz z tematami na początku każdego roku akademickiego.
Podstawowa literatura dla pracy magisterskiej wyznaczana jest indywidualnie pod kątem wybranego tematu pracy magisterskiej.

Mentor magistrskega dela je lahko vsak visokošolski učitelj z ustreznega habilitacijskega področja.
Mentor se določi vsakič individualno na osnovi prijavljenega delovnega naslova magistrskega dela./
Opiekunem pracy magisterskiej może być każdy samodzielny nauczyciel akademicki specjalizujący się w konkretnej dyscyplinie naukowej.
Opiekuna wyznacza się za każdym razem indywidualnie na podstawie zgłoszonego tytułu pracy magisterskiej.