Medjezikovno posredovanje in kultura 3: poljski jezik

Medjezikovno posredovanje in kultura 3: poljski jezik

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia, lekt. Podržaj Tina

Predmet nadgrajuje na prvi stopnji razvita znanja, razumevanje, pisno in ustno rabo jezika.

Dve učni uri sta namenjeni delu z daljšimi in zapletenimi znanstvenimi in strokovnimi besedili z raznih področij; študentje izpopolnjujejo sposobnost branja in razumevanja, govorjenja, poslušanja in ustvarjanja lastnih strokovnih besedil s posebnim poudarkom na uporabi frazeologije. Študentje spoznavajo zgradbo in načine tvorjenja besedil strokovne in znanstvene funkcijske zvrsti. Spoznavajo različne slogovne postopke pri tvorbi besedil in pri ustnem nastopanju (vezane na strokovno oziroma znanstveno funkcijsko zvrst, kot so argumentacija, dokazovanje, prepričevanje, polemika ipd.), učijo se samostojno pisati različna strokovna in znanstvena besedila (strokovni članek, povzetek, referat, esej ipd.)
V daljših govornih nastopih v obliki strokovnega referata, tematsko povezanega s študiranim jezikom, književnostjo in kulturo, študentje vadijo uporabo pridobljenega znanja: jasno in natančno opisati zahtevne vsebine, pri tem smiselno povezati tematske točke; natančno izražati svoje misli in poglede ter o njih diskutirati, jih utemeljiti z argumenti

Dve uri sta namenjeni prevajanju zahtevnejših strokovnih in znanstvenih besedil ter specifično problematiko tega področja. Ob prevajanju zahtevnejših umetnostnih besedil se študentje v praksi seznanijo z različnimi prevajalskimi strategijami, s transformacijami v postopku prevajanja, problemom neprevedljivosti v teoriji in prevajalski praksi, z vprašanjem interkulturnih značilnosti v prevodu ipd.

- Newmark, P.: Učbenik prevajanja (2000). COBISS.SI-ID 110006272
- Pięcińska A.: Co raz wejdzie do głowy – już z niej nie wyleci, czyli frazeologia prosta i przyjemna. B1-C1 (2006). COBISS.SI-ID - 35125090

Priporočena literatura
- Barańczak, S.: Ocalone w tłumaczeniu (2004).
- Butcher A., Janowska I., Przechodzka G., Zarzycka G.: Celuję w C2. Zbiór zadań do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie C2 (2009).
- Kubiak B.: Na łamach prasy. Cz.1-2. Rozumienie tekstu czytanego. C2 (2009).
- Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T.: Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych (2008).
- Markowski A.: Praktyczny poradnik językowy (2004).
- Tomaszkiewicz, T.: Przekład audiowizualny (2006).
- Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Red. K. Kłosińska (2004).
- Markowski A.: Lepiej po polsku (2019).