Medjezikovno posredovanje in kultura 3: slovaški jezik

Medjezikovno posredovanje in kultura 3: slovaški jezik

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef, lekt. Lacova Hana

Predmet nadgrajuje na prvi stopnji razvita znanja, razumevanje, pisno in ustno rabo jezika tudi v zahtevnejših sporazumevalnih situacijah (znanstvena a strokovna raba jezika).
Dve učni uri sta namenjeni delu z znanstvenimi in strokovnimi besedili; študentje spoznavajo zgradbo in načine tvorjenja besedil strokovne in znanstvene funkcijske zvrsti. Spoznavajo različne slogovne postopke pri tvorbi besedil in pri ustnem nastopanju (vezane na strokovno oziroma znanstveno funkcijsko zvrst, kot so argumentacija, dokazovanje, prepričevanje, polemika itd.), učijo se samostojno pisati različna strokovna in znanstvena besedila (strokovni članek, povzetek, referat, esej itd.) V okviru lektorskih in seminarskih vaj tudi prevajajo strokovna in znanstvena besedila.
Dve uri sta namenjeni prevajanju in različnim prevajalskim strategijam, poudarek je na prevajanju v tuji jezik. Besedila za prevod so z različnih funkcijskih zvrsti, ki so bile že prej predelane na vajah. Študentje se seznanijo s transformacijami v postopku prevajanja, problemom neprevedljivosti v teoriji in prevajalski praksi, z vprašanjem interkulturnih značilnosti v prevodu itd.
Tematski sklopi: Evropska unija in narodna politika. Sodobni družbeno-politični problemi, Finance, Gospodarstvo in podjetništvo, Ekologija, umetnost in kultura, Narodna identiteta in stereotipi, Zasebno in profesionalno življenje.
Prevajanje in tvorba umetnostnih in strokovnih besedil.

Gabriková, Adela a kol. Krížom-krážom B2. Bratislava, FiF UK, 2014.
Machata, Martin. Po Slovensku po slovensky. Učebnica slovenského jazyka pre pokročilých B2 - C1. Záhreb, FF Press, 2017.
Mislovičová, Sibyla a kol. Slovenčina na každý deň. Bratislava, Veda, 2020.
Dolník, Juraj. Jazyk v sociálnej praxi. Bratislava, Veda, 2021.
Dolník, Juraj. Jazyk v pragmatike. Bratislava, Veda, 2018.
Kovačičová, Oľga. Textové a mimotextové determinanty literárneho prekladu. Bratislava, Veda, 2010.
Mistrík, Jozef. Štylistika. Bratislava, Veda, 2021.
Findra, Jan. Štylistika slovenčiny. Martin, Osveta, 2004.
Vydra, Anton. Akademické písanie. Trnava, FF TU, 2010.
Bednárová, L. Korešpondencia v obchodnej praxi a iné písomnosti. Bratislava. 2006.
Bednarová, L. Písomnosti v našom živote, Bratislava, 2005.
Hrehovčik, Teodor. Prekladateľské minimum, Bratislava, 2006.
Palenčárová, J. – Kročity, P. Akademická príručka na tvorbu odborných textov. Trenčín, 2012.
Gonda, V. Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. Bratislava, 2012.
Newmark, P. Učbenik prevajanja. Ljubljana, 2000.
Slovarji:
Krátky slovník slovenského jazyka. Matica slovenská, 2020.
Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava, Veda, 2004.
Kol. autorov. Slovník súčasného slovenského jazyka (A – G). Bratislava, 2006.
Kol. autorov. Slovník súčasného slovenského jazyka (H - L). Bratislava, 2011.
Kol. autorov. Slovník súčasného slovenského jazyka (M - N). Bratislava, 2015.
Kol. autorov. Slovník súčasného slovenského jazyka (O - P). Bratislava, 2021.
Viktor, Smolej. Slovaško-slovenski slovar, Ljubljana, 2005.
Zborniki:
Studia Academica Slovaca – https://zborniky.e-slovak.sk/#skip-2020
Revije:
Slovenská literatúra – https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=52
Slovenská reč – https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/
Slovenské divadlo – https://www.sav.sk/index.php?doc=journal&journal_no=29
Slovenčinár – http://www.sausba.sk/page.php?id=12
História – https://www.historiarevue.sk/index.php?id=archiv2018
Príbehy 20. storočia – https://www.postbellum.sk/rozpravame/casopis/
Kapitál noviny – https://kapital-noviny.sk/archiv/
Magazín Denníka N – https://noviny.dennikn.sk/