Ontologija

Ontologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Zabel Blaž, izr. prof. dr. Strahovnik Vojko

Vsebina

Trajni izvor in potreba po filozofiji – thaumázein (čudenje, strmenje), ki sploh omogoča zgodovinsko ugotovljiv začetek nastanka filozofije in znanosti: Platon, Aristotel, Tomaž Akvinski, Descartes, Kant, Hegel, Heidegger, Hartmann, Bloch in drugi.
Odnos človek - narava, panteizem – razvit čut za teorijo. Dialektika in ontologija (Platon), prva filozofija in ontologija (Aristotel).
Osnovno filozofsko vprašanje: odnos med bitjo in mišljenjem.
Temeljna razlika med ontologijo in metafiziko; teorija o bivajočem kot dvoedina resnica bivajočega v splošnem in najvišjem. Ontologija v povezavi in glede na druge filozofske discipline.
Ontologija kot filozofska disciplina, ki skuša bivajoče določiti v njegovi identiteti; identiteta bivajočega glede na dejanskost (enérgeia) in glede na možnost (dýnamis).
Bit! Vprašanje “absolutnega niča” kot logično-negativni začetek. Kaj je bivajoče ali bitnost ali bit. Kategorija bit kot kozmološko (ontološko, bivanjsko) v pomenu obstoja, navzočnosti, trajanja. Bit kot gnoseološko (kopulativno “je”) v pomenu logično pozitivnega dojemanja drugih kategorij. Način izrekanja biti - po analogiji - kot enotnost mnogoterega (henologija). Bit kot nerodovni pojem. Bit in nebit. Čas in prostor. Samozavedanje in bit.
Ontološke predpostavke za dojemanje idealne in materialne bitnosti. Starogrška teorija (usiologija) dveh različnih bitnosti in poznejši nauk o dveh substancah.
Bistvo! Aporija med “da-je”, “kaj-je” in “kako-je”. Odnos: bit-bistvo, bistvo-pojav, vzrok-posledica, istovetnost-različnost, substanca-akcidenca, nujno-naključno itd.
Bistvo in procesualnost! Stvar-proces-substanca-bistvo.
Pojem! Pojem kot sredstvo za dojemanje biti! Kategorije in kategorialno opredeljevanje in izrekanje bivajočega. Eksplikacija pojmov na področju filozofije in humanistike in ne definicija (tipično za matematiko in matematizacijo vednosti, naravnano izrazito kvantitativno).
Nauk o slojevitosti biti.