Pedagoška praksa

Pedagoška praksa

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Žbogar Alenka

Pred odhodom na prakso na partnersko šolo in med usposabljanjem pa praksi se študent v okviru 30 ur seminarja iz Pedagoške prakse aktivno in postopoma pripravlja na samostojno prevzemanje poklicnih nalog. Na seminarju mora študent opraviti:
- skupinsko pripravo na prakso, kjer prejme potrebno dokumentacijo in navodila (10 ur);
- individualne konzultacije (10 ur);
- skupinsko evalvacijo s predstavitvijo izpitnih nastopov in oddajo pisnih priprav na izpitna nastopa ter predstavitvijo lastne refleksije in refleksije mentorja po končani praksi na fakulteti (10 ur).
Na tritedenski (praviloma) strnjeni pedagoški praksi mora študent:
- s sočasnimi predpripravami oz. individualnim delom sodelovati z učitelji mentorji in izpolnjevati dejavnosti prakse po programu, pri čemer opravi vsaj 6 hospitacij pri učitelju mentorju in/ali drugih učiteljih slovenščine;
- voditi in izpolnjevati Poročilo o pedagoški praksi za komparativiste (tj. dnevnik oz. zbirna mapa pedagoške prakse, 30 ur);
- opraviti vsaj 3 mini nastope pri pouku književnosti (10-15-minutne samostojne intervencije pri uri učitelja mentorja);
- pred izpitnim nastopom opraviti vsaj 4 samostojne celo urne nastope;
- opraviti vsaj 2 izpitna nastopa pri pouku književnosti (oba z različno učno vsebino);
- v primeru skupinske prakse v pisni obliki kritično evalvirati in reflektirati vsaj 2 kolegova izpitna nastopa;
- napisati sklepno refleksivno evalvacijo pedagoške prakse (vključiti v dnevnik prakse);
- dejavno sodelovati pri konzultacijah z učiteljem mentorjem o poteku dela in opravljenem delu pri predmetih;
- opraviti 16 ur dodatnih dejavnosti na šoli ali izven šole (npr. pogovor z vodstvom šole, s šolsko svetovalno službo, s knjižničarjem ali drugimi učitelji; ekskurzija, razredna ura, konference, sestanki učiteljev, pomoč pri pripravi razstav ali ekskurzij; dežurstvo, nadzorstvo, individualne ure z učenci s posebnimi potrebami, hospitiranje krožkov, npr. gledališče in drama, dramski krožek, retorika, šolsko novinarstvo, literarni klub, ustvarjalno pisanje ipd.) in/ali interesnih dejavnostih, povezanih s poukom književnosti, tj. bralna urica v jutranjem varstvu, oddelku podaljšanega bivanja, priprava na Cankarjevo tekmovanje, Bralno značko in drugih izvenšolskih dejavnosti, popravljanje domačih nalog, priprava pisnih nalog itd.);
- opraviti najmanj 60 ur domačega dela (priprava učnih priprav, priprava na nastope, izpolnjevanje pedagoškega dnevnika ...);
Ob integriranih vsebinah s področij didaktike književnosti, kompetenc pri pouku književnosti, kreativnega pisanja in književnosti za šolsko rabo se pedagoška praksa udejanja v naslednjih fazah:
- opazovanje in razčlenjevanje književnega pouka pri različnih učiteljih mentorjih na osnovnih in/ali srednjih šolah, hospitiranje pri zunajrazrednih dejavnostih.
- individualno sodelovanje z izbranim učiteljem mentorjem - skupinsko in individualno opazovanje in razčlenjevanje književnega pouka in drugih dejavnosti, kritično opazovanje in ovrednotenje književnega pouka ter drugih interesnih dejavnosti, vezanih na pouk književnosti, samostojno načrtovanje in izvedba krajših intervencij oz. mini nastopov pri mentorjevih urah ter svojih samostojnih celo urnih nastopov.
- samostojni celourni nastopi in dva izpitna nastopa iz književnosti
- v primeru skupinske prakse se pričakuje opazovanje, skupinska analiza in vrednotenje izpitnih nastopov kolegov v skupini pri izbranem mentorju in ob prisotnosti učitelja didaktike književnosti.
- poročilo na seminarju z oddajo pisnih priprav na izpitna nastopa ter evalvacija svojih nastopov in nastopov kolegov (na seminarju).

Žbogar, Alenka (2013): Iz didaktike slovenščine. Ljubljana: SdS. COBISS.SI-ID - 266665728
Žbogar, Alenka (2007): Kratka proza v literarni vedi in šolski praksi. LJ: ZRSŠ. COBISS.SI-ID - 229661440
Krakar Vogel, Boža (2020): Didaktika književnosti pri pouku slovenščine. Ljubljana: Rokus Klett. COBISS.SI-ID - 15195907
KRAKAR VOGEL, Boža, BLAŽIC, Milena Mileva (2013). Sistemska didaktika književnosti v teoriji in praksi. Ljubljana: Pedagoški inštitut. COBISS.SI-ID - 266484736
ŽBOGAR, Alenka. Literarno branje in mladostniki. V: ŽBOGAR, Alenka (ur.). Recepcija slovenske književnosti, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 33). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014, str. 551-557. COBISS.SI-ID 276084736

Interno gradivo
Krakar Vogel, B., Vogel, J., Žbogar, A. (zadnja izdaja): Poročilo o pedagoški praksi za komparativiste.
Krakar Vogel, B., Vogel, J., Žbogar, A. (zadnja izdaja): Priročnik za učitelje mentorje študentom komparativistike na pedagoški praksi.

Učbeniki in gradiva za pouk književnosti v osnovnih in srednjih šolah (uporabljeni pri delu v razredu).
Učni načrti in katalogi znanja za pouk slovenščine na primarni in sekundarni stopnji vzgoje in izobraževanja.