Pedagoška praksa iz zgodovine

Pedagoška praksa iz zgodovine

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Trškan Danijela

Vsebina

Na tritedenski (praviloma) strnjeni pedagoški praksi mora študent (-tka):
- opraviti 6 ur hospitacij (od tega vsaj 4 pri predmetu zgodovina, dve pa pri drugih družboslovnih predmetih pri rednem pouku);
- opraviti 8 ur samostojnih nastopov (od tega vsaj štiri nastope z različno učno vsebino);
- opraviti 16 ur dodatnih dejavnosti na šoli ali izven šole (npr. pogovori z mentorjem po hospitacijah, pred nastopom in po nastopu; pogovor z vodstvom šole, s šolsko svetovalno službo, s knjižničarjem ali drugimi učitelji; ekskurzija, razredna ura, konference, sestanki učiteljev, pomoč pri pripravi razstav, ekskurzij ali terenskega dela; dežurstvo, nadzorstvo, individualne ure z učenci s posebnimi potrebami, hospitiranje krožkov in drugih izvenšolskih dejavnosti, popravljanje domačih nalog, priprava pisnih nalog itd.);
- opraviti najmanj 90 ur domačega dela (priprava učnih priprav, priprava na nastope, izpolnjevanje pedagoškega dnevnika ...);
- urediti dnevnik pedagoške prakse oz. zbirno mapo pedagoške prakse (30 ur).

V sklopu pedagoške prakse mora študent/-tka opraviti:
- skupinsko pripravo na prakso, kjer prejme potrebno dokumentacijo in navodila (10 ur);
- individualne konzultacije (10 ur);
- skupinsko evalvacijo s predstavitvijo refleksije po končani praksi na fakulteti (10 ur).

Celotna pedagoška praksa vključuje 180 ur študentskega dela.