Pedogeografija in biogeografija

Pedogeografija in biogeografija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Trobec Tajan, izr. prof. dr. Repe Blaž

Vsebina

• degradacija prsti (vrste, intenzivnost, razširjenost, vzroki in posledice),
• gospodarjenje s prstmi,
• prst kot pomemben naravni vir za človeka,
• klasifikacije prsti (slovenska in WRB),
• prepoznavanje, vzorčenje, kartiranje prsti pri terenskem delu,
• zakonitosti prostorske diferenciacije pedosfere in pedogeografska regionalizacija,
• osnove dela v fizičnogeografskem laboratoriju,
• tujerodni invazivni organizmi (prepoznavanje in kartiranje),
• prepoznavanje tipičnih rastlinskih vrst v kabinetu v pokrajini ter njihovo kartiranje,
• bioklimatska regionalizacija planeta (zonobiomi).