Pedogeografija in biogeografija

Pedogeografija in biogeografija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Trobec Tajan, izr. prof. dr. Repe Blaž

• degradacija prsti (vrste, intenzivnost, razširjenost, vzroki in posledice),
• gospodarjenje s prstmi,
• prst kot pomemben naravni vir za človeka,
• klasifikacije prsti (slovenska in WRB),
• prepoznavanje, vzorčenje, kartiranje prsti pri terenskem delu,
• zakonitosti prostorske diferenciacije pedosfere in pedogeografska regionalizacija,
• osnove dela v fizičnogeografskem laboratoriju,
• tujerodni invazivni organizmi (prepoznavanje in kartiranje),
• prepoznavanje tipičnih rastlinskih vrst v kabinetu v pokrajini ter njihovo kartiranje,
• bioklimatska regionalizacija planeta (zonobiomi).

• Weil, R. R., Brady, N. C., 2017. The nature and properties of soils. 15th ed. Harlow: Pearson Education. COBISS.SI-ID – 8572281
• Świtoniak, Marcin, Repe, Blaž, et al., Świtoniak, Marcin (ur.). Guidelines for soil description and classification: Central and Eastern European student's version. Toruń: Polish Society for Soil Science, 2018. 286 str. COBISS.SI-ID – 66849634
• Repe, B., 2022. Terensko proučevanje prsti. Znanstvena založba FF UL. COBISS.SI-ID – 99503619
• Gerrard, J., 2000. Fundamentals of Soils. London, New York, Routledge, 230 str. COBISS.SI-ID – 16546658
• Lovrenčak, F., 2003. Osnove biogeografije. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 410 str. COBISS.SI-ID – 124743680
• Stritar, A., 1990. Krajina, krajinski sistemi. Raba in varstvo tal v Sloveniji. Ljubljana, Partizanska knjiga, 173 str. COBISS.SI-ID – 16911104
• Mednarodni klasifikacijski sistem za poimenovanje tal 2014 : mednarodni klasifikacijski sistem za poimenovanje tal in izdelavo legend na zemljevidih tal : posodobitev 2015. 1. izd. ed. [online] Ljubljana; Rim: Znanstvena založba Filozofske fakultete; = University Press, Faculty of arts; Food and Agriculture Organization of the United Nations; = Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/view/121/229/3564
• Vovk Korže, A., Lovrenčak F., 2001. Priročnik za laboratorijske analize prsti v geografiji. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Maribor, Pedagoška fakulteta, 49 str. COBISS.SI-ID – 115722240
• De Groot, M., Kolšek, M., Kus Veenvliet, J., Kutnar, L., Malovrh, J., Ogris, N., Rantaša, B. in Rozman, S., 2017. Tujerodne vrste v slovenskih gozdovih. 1. izd. ed. Ljubljana: Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije. https://www.tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2017/11/Tujerodne-v…
• Strgulc-Krajšek, S., Bačič, M. in Jogan, J., 2016. Invazivne tujerodne rastline v Mestni občini Ljubljana. Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za varstvo okolja. https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/publication/6372/invazivne-rast…
• Kutnar, L., Marinšek, A., Kus Veenvliet, J., Jurc, D., Ogris, N., Kavčič, A., De Groot, M., Flajšman, K. in Veenvliet, P., 2020. Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih. 3., dopolnjena izd. ed. [online] Ljubljana: Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije. https://www.tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2020/12/TERENSKI-PR…

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.