Poglavja iz italijanske sintakse

Poglavja iz italijanske sintakse

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana

Vsebina

- Stavčni členi in stavčna analiza.
- Italijanska skladnja, problemi analize besedil s posebnim poudarkom na besedilno problematičnih jezikovnih prvinah (npr. člen, adverbiali, klitike, besedni red).
- Analiza odlomka izbranega besedila.