Prevajanje v angleščino

Prevajanje v angleščino

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Currie Oliver, prof. dr. Vrbinc Marjeta

Pri predmetu usposabljamo študente za čim bolj ustrezno in zanesljivo prevajanje zahtevnejših raznovrstnih (neleposlovnih in strokovnih) besedil v angleščino. Študente opozarjamo na pogoste prevajalske probleme (npr. kulturološki izrazi, terminološko zahtevnejši izrazi), hkrati pa s pomočjo analize napak tudi na pogoste napake, ki jih delajo rojeni govorci slovenščine v angleščini. Študenti poglobijo znanje rabe splošnih in specializiranih (tudi tehniških) slovarjev ter drugih leksikografskih pripomočkov za potrebe prevajanja. Pri tem se študent sooča s prevajanjem kot normam podvrženemu jezikovnemu vedenju, kar mu omogoča, da na prevajanje začne gledati v širšem medkulturnem kontekstu. Hkrati tudi uvidi uporabnost prevajanja za poglabljanje svojih jezikovnih spretnosti in za poučevanje angleščine kot tujega jezika, zlasti z vidika poglavij, ki so problematična za rojene govorce slovenščine pri ustvarjanju besedila v angleščini. Pri pouku predstavljajo svoje doma pripravljene prevode tematsko raznolikih besedil, jih primerjajo (glede na pragmatični okvir, besediloslovne značilnosti, leksikalne odtenke, stilistični nivo) in preverjajo njihovo ustreznost, diskutirajo o različnih rešitvah in virih zanje (slovarji, enciklopedije, Internet, paralelna besedila). Zaradi poudarka na prevajanju iz maternega jezika v angleščino kot tuji jezik obravnavajo tudi izbrana poglavja slovensko-angleške protistavne analize, zlasti na skladenjski in besedilni ravni.

Slovarji/Dictionaries:
Rundell, M. ed. 2002. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. 1st edn. Oxford: Macmillan Education.
Carroll, Katherine, ed. 2012. Collins COBUILD Advanced Dictionary of English. 7th edn. Glasgow: HarperCollins Publishers.Mayor, Michael, ed. 2009. Longman Dictionary of Contemporary English. 5th edn. Harlow, Essex: Pearson Education Limited.Turnbull, Joanna, ed. 2010. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. 8th edn. Oxford: Oxford University Press.McIntosh, Colin, ed. 2013. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. 4th edn. Cambridge: Cambridge University Press.Butterfield, J., ed. 2003. Collins English Dictionary. 6th edn. Glasgow: HarperCollins Publishers.
Soanes, Catherine, Angus Stevenson, eds. 2010. Oxford Dictionary of English. 3rd edn. Oxford: Oxford University Press. Mish, F.C., ed. 1993, 1998. Merriam-Webster's Collegiate Dictionary. 10th edn. Springfield, Mass.: Merriam-Webster.
Steinmetz, S., ed. 1997. Random House Webster's Unabridged Dictionary. 2nd edn. New York: Random House.
Benson, M., E. Benson, R. Ilson, comps. 1997. The BBI Dictionary of English Word Combinations. Rev. edn. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
Crowther, J., Dignen, S., D. Lea, eds. 2002. Oxford Collocations Dictionary for Students of English. Oxford University Press.
Drugo/Other literature:
Baker, M. 1992. In Other Words. A Coursebook on Translation. London, New York: Routledge.
Bell, R. 1991. Translation and Translating. London: Longman.
Duff, A. 2000. Into English: Writing and Translating into English as a Second Language: A Practical Guide to Recurrent Difficulties. Ljubljana: DZS.
Klinar, S. 1994. Slovenska zemljepisna imena v angleških besedilih. Radovljica: Didakta.
Klinar, S. ur. 1996. Prispevki k tehniki prevajanja iz slovenščine v angleščino. Radovljica: Didakta.
Newmark, P. 1988. A Textbook of Translation. New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo: Prentice Hall.