Prevodno usmerjena kontrastivna slovensko-nemška besedilna analiza

Prevodno usmerjena kontrastivna slovensko-nemška besedilna analiza

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Gruntar Jermol Ada

Poglobitev znanja s področja besediloslovja in pragmatike s poudarkom na sobesedilu, naslovniku ter sporazumevalnem namenu.
Analiza različnih besedilnih vrst, s poudarkom na posebnostih kot so:
- priložnostne tvorjenke in njihovo prevajanje;
- konvencije v izbranih besedilnih vrstah (npr. vabilo, pogodba itn.);
- nemške tvorjenke s sufiksoidi in njihov prevod v slovenščino;
- kulturna specifika izbranih besedil (npr. primerjava komentarja v časopisu v originalu in njegovega prevoda),
- raba zaimkov v nemščini in slovenščini; raba nedoločnih zaimkov v strokovnih (npr. pravnih) in leposlovnih besedilih in njihova funkcija;
- funkcija členkov in njihovo prevajanje;
- raba časov v nemščini in slovenščini;
- izražanje (ne)dovršnosti v slovenščini in nemščini;
- kolokacije v splošnem in strokovnem besedilu in posebnosti pri prevajanju le-teh;
- negacija pri izbranih skupinah glagolov in časovnih podrednih veznikih
- razlike med nemščino in slovenščino;
- funkcija pasiva v neleposlovnih in leposlovnih besedilih;
- emocionalnost v neleposlovnih (npr. pravnih) in leposlovnih besedilih.

Göpferich, Susanne (1995): Textsorten in Naturwissenschaften und Technik. Pragmatische Typologie - Kontrastierung - Translation. Forum für Fachsprachenforschung, 27. Gunter Narr Verlag, 1995 COBISS.SI-ID - 1466722
Helbig, Gerhard/Buscha, Joachim (1996): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. 17. Aufl. Leipzig (etc.): Langenscheidt. COBISS.SI-ID – 8008802 18. Aufl. 1998
Nord, Christiane (2009): Textanalyse und Übersetzen. 4., überarbeitete Auflage. Tübingen: Julius Groos Verlag. COBISS.SI-ID – 2976610 1998 3. Aufl.
Reinart, Sylvia (2009): Kulturspezifik in der Fachübersetzung. Forum für Fachsprachenforschung, 88. Berlin: Frank & Timme. COBISS.SI-ID - 40969826
Sandig, Barbara (2006): Textstilistik des Deutschen. 2., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Berlin, New York: Walter de Gruyter. COBISS.SI-ID - 33172578
Toporišič, Jože (2004): Slovenska slovnica. Četrta, prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Založba Obzorja Maribor. COBISS.SI-ID - 53483521
Zhao, Jin (2008): Interkulturalität von Textsortenkonventionen. Forum für Fachsprachenforschung, 79. Berlin: Frank & Timme. COBISS.SI-ID - 40968034