Prevodno usmerjena kontrastivna slovensko-nemška besedilna analiza

Prevodno usmerjena kontrastivna slovensko-nemška besedilna analiza

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Gruntar Jermol Ada

Vsebina

Poglobitev znanja s področja besediloslovja in pragmatike s poudarkom na sobesedilu, naslovniku ter sporazumevalnem namenu.
Analiza različnih besedilnih vrst, s poudarkom na posebnostih kot so:
- priložnostne tvorjenke in njihovo prevajanje;
- konvencije v izbranih besedilnih vrstah (npr. vabilo, pogodba itn.);
- nemške tvorjenke s sufiksoidi in njihov prevod v slovenščino;
- kulturna specifika izbranih besedil (npr. primerjava komentarja v časopisu v originalu in njegovega prevoda),
- raba zaimkov v nemščini in slovenščini; raba nedoločnih zaimkov v strokovnih (npr. pravnih) in leposlovnih besedilih in njihova funkcija;
- funkcija členkov in njihovo prevajanje;
- raba časov v nemščini in slovenščini;
- izražanje (ne)dovršnosti v slovenščini in nemščini;
- kolokacije v splošnem in strokovnem besedilu in posebnosti pri prevajanju le-teh;
- negacija pri izbranih skupinah glagolov in časovnih podrednih veznikih
- razlike med nemščino in slovenščino;
- funkcija pasiva v neleposlovnih in leposlovnih besedilih;
- emocionalnost v neleposlovnih (npr. pravnih) in leposlovnih besedilih.