Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II

Prevodno usmerjene besedilne kompetence v angleškem jeziku II

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hirci Nataša, prof. dr. Pisanski Peterlin Agnes

Vsebina

Pri predmetu se študentje seznanijo z značilnostmi pisnega in govorjenega diskurza v angleškem jeziku na ravni oblike, funkcije, namena in ciljne publike. Predmet se osredotoča na retorične konvencije in značilnosti izbranih žanrov. Študentje se seznanijo s strukturo različnih žanrov, z jezikom, ki se tipično uporablja v izbranih žanrih, ter primerjajo položaj bralca/poslušalca s položajem pisca/govorca. Študentje obravnavane koncepte prenesejo na tvorjenje besedil. Predmet se osredotoča na specializirane žanre.