Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku II

Prevodno usmerjene besedilne kompetence v francoskem jeziku II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Vaupot Sonia, izr. prof. dr. Udovič Boštjan

Vsebina

Pri predmetu se študentje seznanijo z značilnostmi pisnega in govorjenega diskurza v francoskem jeziku na ravni oblike, funkcije, namena in ciljne publike.
- Bralno razumevanje: avtentičnih besedil iz različnih besedilnih zvrsti.
- Slušno razumevanje: Razumevanje, analiza in evalvacija poljudnih in strokovnih besedil iz različnih besedilnih zvrsti.
- Tvorjenje francoskih besedil iz različnih tematskih sklopov. Obvladovanje različnih registrov. Stilistične posebnosti jezika.
- Elektronski korpus kot uporabna zbirka besedil za jezikovno delo.