Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku II

Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mikolič Južnič Tamara

Pri predmetu se študenti seznanijo z značilnostmi pisnega in govorjenega diskurza v italijanskem jeziku na ravni oblike, funkcije, namena in ciljne publike. Predmet se osredotoča na retorične konvencije in jezikovne značilnosti izbranih žanrov. Študentje se seznanijo z diskurznimi značilnostmi pravilnikov, predpisov in navodil, ter z informativnim in promocijskim diskurzom.

de Beaugrande, R. in Dressler, W. 1992. Uvod v besediloslovje. Park: Ljubljana. COBISS.SI-ID - 1626888
Dardano, M. in P. Trifone (1995). Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli. COBISS.SI-ID - 2349922
Graddol, D., Cheshire, J. in Swann, J. 1996. Describing Language. Buckingham: Open University Press. COBISS.SI-ID - 7457634
McCarthy, M. 1991. Discourse Analysis for Language Teachers. Cambridge: CUP. COBISS.SI-ID - 158306
Salkie, R. 1995. Text and Discourse Analysis. London: Routledge. COBISS.SI-ID - 2977890
Thorne, S. 1997. Mastering Advanced English Language. London: Macmillan. COBISS.SI-ID - 52376418